Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2023.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T9-2023.pdf
2 1. NQ 117 cua Chinh phu.signed.pdf
3 2. Ke hoach UBND tinh sap xep DVHC giai doan 2023-2030.pdf
4 3. De-cuong-tuyen-truyen-GPMB-DA-Km18-Km80-QL-4B (sau gop y) 1.doc
5 3.1 CV 6 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.pdf
6 4. HD quán triệt NQ39 cua BCT.pdf
7 5. NQ-39-TW.pdf
8 6. HD tuyen truyen NQ ve xay dung can bo 1.pdf
9 7 Nghị quyết số 116_1.PDF
10 8. HD quán triệt KL58 cua BBT.pdf
11 9. Ket luan so 58.PDF
12 10. HD tuyen truyen CT 23 dan cu.pdf
13 11. Chỉ thị số 23.PDF
14 12. HD tuyen truyen CT 24 mat tran to quoc.pdf
15 13. Chỉ thị số 24_1.PDF
16 14. HD tuyen truyen CT 25 nguoi cao tuoi.pdf
17 15. Chỉ thị 25_1.PDF
18 Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp về thăm lang son(1).docx
19 06.signed.pdf

Tin liên quan