Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2023.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T12-2023.pdf
2 HD 187 tuyen truyen các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 2.pdf
3 HD quan triet NQ41.. Doanh nhan VN...pdf
4 HD quán triệt, triển khai KL 2517 của HVCTQGHCM; Thông báo 387 của BTGTW (1).pdf
5 KL 2517 cua hoc vien chinh tri ve so ket 5 nam CT 20 ve bien soan su.PDF
6 KL-61-TW ve tt thuc hien CT so 13 ve tang cuong lanh dao ctac quan ly bve rung.pdf
7 KL-61-TW ve tt thuc hien CT so 13 ve tang cuong lanh dao ctac quan ly bve rung.pdf
8 NQ 41 cua Bo ctri va xd va phat huy vtrao doanh nhan.signed.pdf
9 NQ-117-CP sap xep don vi hanh chinh cap huyen,xã.pdf
10 TB 387 BTG TW VỀ so ket 5 nam thuc hien CT 20 ve lich su.pdf
11 CV 723_Thanh tra tỉnh.pdf
12 Chương trình hành động của BCHĐB tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.pdf
13 Chi thi 25 cung co hoan thien nang cao mang luoi y te.PDF
14 991-ttg quan ly trat tu ve phong ccc o nha rieng co nhieu tang, nhieu can ho.signed.pdf
15 990_CD-TTg_21102023-signed.pdf
16 972-ttg sap xep dơn vi hanh chinh cap huyen, xã.signed.pdf
17 965-ttg ve thao go vuong mac trong qly su dung dat.signed.pdf
18 BC cua BCH tong ket 10 nam CTHD 91.pdf
19 11.Phu luc 1 - BC thuc hien CTr91.doc
20 11.Phu luc 2 - BC thuc hien CTr91.doc
21 11.Phu luc 3 - BC thuc hien CTr91.doc

Tin liên quan