Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn về tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV DUK ve to chuc HN hoc tap, qtriet thuc hien, tuyen truyen NQTW8 khoa XIII.pdf
2 Chuong trinh HN htap NQ HNTW8K13.doc
3 KH19 thien NQTW8K13 dmoi ncao chat luong csach XH.pdf
4 KH20 thien NQTW8K13 XD phuy vto doi ngu tri thuc.pdf
5 KH21 thien NQTW8K13 phuy truyen thong smanh DKK toan dtoc.pdf
6 NQ42 TW8K13.pdf
7 NQ43 TW8K13.pdf
8 NQ45 TW8K13.pdf

Tin liên quan