Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2024.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T1-2024.pdf
2 139 NQ NHIEM VU NAM 2024_1.PDF
3 cttw26 to chuc tet giap thin.signed.pdf
4 CVTU chỉ đạo to chuc tet Giap Thin 2024 (1).pdf
5 DC TT 45 ctranh bve bien gioi Tay Nam.pdf
6 DC TT 110 nam ngay sinh dai tuong Nguyen Chi Thanh.pdf
7 HD tuyen truyen giai phong mat bang 2024 1.pdf
8 HD tuyen truyen NQ 135 thu hut dau tu nuoc ngoai.pdf
9 HD tuyen truyen NQ 136 kinh te cua khau dong dang lang son.pdf
10 HD tuyen truyen ung pho bien doi khi hau, bao ve moi truong (1).pdf
11 NQ 48 HNND ve nhiem vu nam 2024_TH.pdf
12 NQ 135 thu hut dau tu nuoc ngoai_1.PDF
13 HD tuyen truyen NQ 136 kinh te cua khau dong dang lang son.pdf
14 QD chuc nang, nhiem vu mqh cong tac chi bo, dang bo co quan_1.pdf
15 qudtw132 ve kiem soat quyen luc.signed (1).pdf
16 TB Ket luan của BCD cong tac lap quy hoach va BCD sap xep don vi hanh chinh cap huyen, cap xa.pdf

Tin liên quan