Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch công tác tuyên truyền và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Ke hoach ctac tuyen truyen, hoat dong BCV, TTV nam 2024.pdf

Tin liên quan