Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng nội dung tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, tư tưởng và nắm bắt thông tin, dư luận xã hội tháng 4/2024.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 ĐC TT Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú.pdf
2 KL so 72 ve tiep tuc thuc hien NQ 13.PDF
3 The le cuoc thi vi su nghiep dai doan ket dan toc.PDF
4 Thong cao chung chuong trinh gap go dau xuan nam 2024.doc
5 Bai phat bieu cua TBT tai phien hop dau tien tieu ban nhan su.PDF
6 Bien ban hoi dam ve xay dung cong dong chia se tuong lai VN -TQ.pdf
7 CHi thi 28 cua TU ve to chuc dai hoi dan toc thieu so.PDF
8 CHi thi 31 cua TW ve bao dam an toan ve sinh lao dong.PDF
9 Chi thi so 27 cua TU ve xã hoi hoa trong GD, Y te, Van hoa, The thao, MT, giam dinh tu phap.PDF
10 CHi thi so 30 ve cong tac tuyen truyen mieng.PDF
11 CV dinh huong ND tuyen truyen, SH ctri tu tuong va nam bat ttin DLXH T4-2024.pdf

Tin liên quan