Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Truyền thống 67 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn (27/9/1954 - 27/9/2021)

27-09-2021 11:33

      Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Miền Nam tiếp tục tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thực hiện chủ trương của Trung ương và của Liên khu ủy Việt Bắc về việc kiện toàn tổ chức lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn, giữa năm 1954, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã báo cáo, đề nghị Liên khu ủy Việt Bắc xem xét, quyết nghị để Tỉnh ủy Lạng Sơn được thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn.

 

      Ngày 27/9/1954, Liên khu ủy Việt Bắc đã ban hành Nghị quyết số 101-NQNS/LKVB công nhận đề nghị của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn và chỉ định đồng chí Bình Công, cán bộ Ty Tuyên truyền - Văn nghệ tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Ngô Tất Đạt, Bí thư Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Lê Thanh, Bí thư Đoàn thanh niên tỉnh Lạng Sơn tham gia Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn. Ngày 25/5/1955, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 140-NQ/TU về nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy, đồng thời chỉ định đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh. Sau khi được thành lập,dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh đã tiến hành rà soát, các chi bộ, đảng bộ ở các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, tổ chức hội nghị về công tác xây dựng Đảng để triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể về phát triển đảng viên, thành lập chi bộ đảng ở những cơ quan có đủ đảng viên nhưng còn sinh hoạt chi bộ ghép, trong đó chú trọng chỉ đạo phát triển đảng viên ở cơ quan chưa có đảng viên, kết quả đến cuối năm 1957 đã kiện toàn, củng cố được 23 chi bộ với hơn 500 đảng viên. Ngày 30/7/1959, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 410-NQ/TĐB quyết nghị đề bạt đồng chí Nguyễn Hơn, Đảng ủy viên giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh về công tác xây dựng Đảng, đến giữa năm 1960, Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh chỉ đạo phát triển được 39 đảng viên, kiện toàn được 02 chi bộ đảng, nâng lên tổng số 25 chi bộ và tất cả các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đều có đảng viên.
 
      Đầu tháng 8/1960, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất được tổ chức tại thị xã Lạng Sơn; từ Đại hội này Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng xung quanh tỉnh đổi tên thành Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Lạng Sơn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Lạng Sơn khóa I gồm 11 đồng chí ủy viên chính thức và 02 đồng chí ủy viên dự khuyết; Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Hoàng Thanh Sơn được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Hơn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn mới là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng; tăng cường bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn; củng cố các chi bộ đảng, phát triển đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, công tác quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hoàn thành nhiệm vụ được giao.  
Trong hai ngày 28 và 29/5/1962, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai được tổ chức tại thị xã Lạng Sơn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Lạng Sơn khóa II gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Khắc Nhị được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lại Xuân Thương được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm tới là: Nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho cán bộ, đảng viên, thực hiện sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Chú trọng công tác phát triển đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, xây dựng “chi bộ 4 tốt” làm hạt nhân lãnh đạo phong trào; phấn đấu có 2/3 chi bộ đảng đạt tiêu chuẩn “chi bộ 4 tốt”. Quản lý chặt chẽ cán bộ, tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực công tác theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả trong ba năm (1962-1964), phát triển được 69 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 564 đồng chí sinh hoạt tại 36 chi bộ; chỉ đạo củng cố 15 công đoàn cơ sở với 1.308 đoàn viên, 21 chi đoàn thanh niên với 628 đoàn viên.
 
      Cuối năm 1965, Tỉnh ủy điều động đồng chí Trương Ích Trung đến nhận công tác tại Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Nguyễn Khắc Nhị được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới. Tháng 8/1969, Tỉnh ủy điều động đồng chí Lê Thiệu đến nhận công tác tại Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, thay đồng chí Trương Ích Trung được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới. Tháng 8/1973, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành nghị quyết chỉ định đồng chí Dương Quốc Tiến đến nhận công tác tại Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
 
      Ngày 27/12/1975, tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa V quyết định hợp nhất tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng thành tỉnh Cao Lạng, Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Lạng Sơn sáp nhập với Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Cao Bằng thành Đảng bộ Chính dân Đảng tỉnh Cao Lạng, trụ sở làm việc tại thị xã Cao Bằng. Ngày 04/3/1976, Tỉnh ủy Cao Lạng ban hành Nghị quyết số 08/NQ/TC/CL chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Chính dân Đảng tỉnh Cao Lạng gồm 09 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Dương Quốc Tiến giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lê Đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Thực hiện Quyết định số 14, ngày 20/02/1978 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Lạng, giữa năm 1978 Đảng ủy Chính dân Đảng tỉnh Cao Lạng đã làm thủ tục bàn giao 41 chi bộ với 786 đảng viên về trực thuộc Thị ủy Cao Bằng và 11 chi bộ với 120 đảng viên về trực thuộc Thị ủy Lạng Sơn.
 
      Ngày 09/10/1978, Tỉnh ủy Cao Lạng ban hành Nghị quyết số 336/NQ-TUCL về giải thể Đảng ủy Chính dân Đảng tỉnh Cao Lạng. Ngày 29/12/1978, Quốc hội ban hành nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính, tách tỉnh Cao Lạng trở lại hai tỉnh cũ là Lạng Sơn và Cao Bằng. Trong bối cảnh tỉnh Lạng Sơn vừa được chia tách trở lại, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh chưa kịp ổn định làm việc, ngày 17/02/1979 Trung Quốc đã huy động lực lượng tấn công xâm lấn biên giới nước ta, trong đó có địa bàn Lạng Sơn. Cùng với quân và dân các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, quân và dân Lạng Sơn liên tục chiến đấu kiên cường, từ ngày 17/02 đến ngày 15/3/1979, quân Trung Quốc phải rút lui hoàn toàn. Quân và dân Lạng Sơn đã lập những chiến công vẻ vang, góp phần cùng quân và nhân dân ở các tỉnh biên giới phía Bắc giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.
 
      Trước thực trạng các chi bộ, đảng bộ các cơ quan tỉnh có một số trực thuộc Đảng bộ huyện Chi Lăng, một số trực thuộc Thị ủy Lạng Sơn nên cơ cấu tổ chức không đồng bộ, một số nơi hoạt động yếu kém, nhiều tháng không sinh hoạt, yêu cầu cấp thiết đặt ra lúc này là phải tái lập lại Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Ngày 14/5/1984, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 56-NQ/TU về thành lập Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức bộ máy được cử Ủy ban kiểm tra và thành lập Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo để tham mưu, giúp việc Đảng ủy; biên chế được giao từ 6 - 8 cán bộ chuyên trách. Ngày 25/5/1984, Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí và chỉ định đồng chí Hoàng Tiến giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Tháng 6/1984, Đoàn thanh niên Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn được thành lập. Sau khi kiện toàn về tổ chức, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là tiến hành cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên, làm chuyển biến nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh,  góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn giành được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị.
 
      Trong hai ngày 23 và 24/9/1986, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII được tiến hành tại thị xã Lạng Sơn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Hoàng Tiến được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Ma Cẩm Nang được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Nghị quyết Đại hội nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu là: Tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng và các quan điểm của Đảng; quán triệt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Đảng bộ cơ quan vững về chính trị tư tưởng, mạnh tổ chức, tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết với các biểu hiện không chấp hành Điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi việc chấp hành Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước là thước đo ý thức trách nhiệm và tư cách người đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về phẩm chất và năng lực.
 
      Ngày 24/11/1987, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 489-NQ/TU phân công, điều động đồng chí Hoàng Tự, Tỉnh ủy viên, UV BCH Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Hoàng Tiến được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới. Từ cuối năm 1988 đến giữa năm 1990, Tỉnh ủy đã tăng cường cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách cho Đảng ủy Các cơ quan tỉnh: Ngày 10/12/1988, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 881-QĐ/TU chỉ định đồng chí Nguyễn Như Luyện, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh; tháng 4/1989, Ban Chấp hành Đảng bộ bầu đồng chí Nguyễn Như Luyện giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Ma Cẩm Nang nghỉ chế độ; ngày 09/4/1990, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TU chỉ định, bổ sung 03 đồng chí Chu Thắng, Hà Chương, Hoàng Mạnh Tuyên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh.
 
      Từ ngày 28 đến ngày 30/10/1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII được tiến hành tại thị xã Lạng Sơn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa VIII gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Như Luyện được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hoàng Mạnh Tuyên được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Hà Chương được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đại hội đã đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới là: “Đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đây là nhiệm vụ hàng đầu quan trọng trong yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, là việc làm thường xuyên đảm bảo cho Đảng luôn vượt lên ngang tầm nhiệm vụ cách mạng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Từng bước nâng cao về mặt lý luận, gắn với bồi dưỡng thực tiễn. Đổi mới và kiện toàn một bước căn bản về các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Kiện toàn đội ngũ cấp ủy đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng. Đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng lên một bước về chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi, đảng bộ, chất lượng ra nghị quyết. Đổi mới phương thức tổ chức các lớp bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ, bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng viên mới. Coi trọng chất lượng về năng lực phẩm chất và trình độ; tăng thành phần xuất thân là công nhân, là nữ, dân tộc ít người, từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên. Phấn đấu nâng số đảng viên tiền phong gương mẫu lên từ 65%-70%, kết nạp từ 150-200 đảng viên mới”.
 
      Từ ngày 12 đến ngày 14/3/1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX được tiến hành tại thị xã Lạng Sơn. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 06 đồng chí, đồng chí Nguyễn Như Luyện được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trần Ngọc Bình được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Triển được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Nghị quyết Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của công tác đổi mới chỉnh đốn Đảng đối với Đảng bộ giai đoạn 1996 - 2000 là: Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng thực tiễn, làm cho đảng viên và quần chúng thấu suốt các quan điểm, chủ trương, định hướng, vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam. Triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Các cơ quan tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đạt từ 95% trở lên. Đổi mới nâng cao chất lượng giao ban tháng với cấp ủy cơ sở, thực hiện được thông tin thời sự đến 100% tổ chức cơ sở đảng. Chọn cử đảng viên học lý luận chính trị dài hạn, tập trung; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 100% cấp ủy viên cơ sở, dưới cơ sở. Xây dựng kế hoạch, tạo nguồn, giáo dục bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới; mục tiêu đến năm 2000 kết nạp từ 350 đảng viên mới trở lên. Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Kiểm tra toàn diện mỗi năm đạt từ 15-20% cơ sở đảng; 100% đảng viên được kiểm tra thường xuyên qua các đợt sinh hoạt chính trị và tổng kết năm. Xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng ngày càng cao; mục tiêu hàng năm, tỷ lệ đảng viên loại 1 đạt từ 85% trở lên, giảm thấp tỷ lệ đảng viên loại 2, loại 3, giảm tỷ lệ đảng viên loại 4 xuống dưới 0,5% vào năm 2000. Phấn đấu giữ vững Đảng bộ không có cơ sở yếu kém; đến năm 2000 đạt trên 70% cơ sở trong sạch, vững mạnh.
 
      Ngày 04/10/1996, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về việc điều động đồng chí Hoàng Thăng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cơ sở đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa IX. Ngày 22/10/1996, Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã bầu đồng chí Hoàng Thăng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Trần Ngọc Bình nhận nhiệm vụ mới. Ngày 27/4/1998 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 258-QĐ/TU về việc thành lập các ban chuyên trách thuộc Đảng ủy Các cơ quan tỉnh gồm Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy (do trước đây thiếu cán bộ, nên Đảng ủy chưa thành lập được các ban chuyên trách).       
 
      Từ ngày 22 đến ngày 24/11/2000, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ X được tiến hành tại thị xã Lạng Sơn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Như Luyện được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hoàng Thăng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Lê Quang Hiệp được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Nghị quyết Đại hội nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của công tác xây dựng Đảng là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng để nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Triển khai, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, đảm bảo quyền được thông tin  đến 100% đảng viên, trên 80 % quần chúng. Tăng cường công tác xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hàng năm số cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt trên 75%, không có cơ sở đảng yếu kém, tỷ lệ đảng viên loại 1 đạt trên 90%. Hàng năm kết nạp trên 100 đảng viên mới. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu 85% trở lên cán bộ có trình độ trung cấp trở lên. Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ mỗi cơ sở đảng được kiểm tra ít nhất 01 lần, có từ 98% đảng viên trở lên được kiểm tra qua các kỳ sinh hoạt chính trị và các kỳ kiểm điểm mỗi năm.
 
      Ngày 10/10/2003, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 474-QĐ/TU đổi tên Đảng bộ Các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh; ban hành kèm theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh. Ngày 30/6/2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 598-QĐ/TU về việc chỉ định đồng chí Hoàng Thăng, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Quyền Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Nguyễn Như Luyện nghỉ chế độ. Ngày 07/10/2005, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1013-QĐ/TU điều động, phân công đồng chí Hoàng Trung Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh.
 
      Từ ngày 12 đến ngày 14/10/2005, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh lần thứ XI được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí và đồng chí Hoàng Trung Tuyến được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Chung được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới là: Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phấn đấu cơ sở trong sạch, vững mạnh đạt trên 75%, không có cơ sở yếu kém. Nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phấn đấu hàng năm đạt trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Chỉ đạo các cơ sở lãnh đạo xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh.
 
      Ngày 28/5/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1479-QĐ/TU đổi tên Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ngày 20/5/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1465-QĐ/TU điều động đồng chí Phạm Quang Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ngày 08/6/2010, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu đồng chí Phạm Quang Cường giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XI, nhiệm kỳ 2005-2010. Ngày 14/6/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1484-QĐ/TU chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy Khối giữ chức vụ Quyền Bí thư Đảng ủy Khối khóa XI, nhiệm kỳ 2005-2010 thay đồng chí Hoàng Trung Tuyến nghỉ chế độ. Nhiệm kỳ 2005-2010 đã đánh dấu sự kiện thành lập của hai đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đó là Hội Cựu Chiến binh Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh vào cuối năm 2008 và Công đoàn Viên chức tỉnh vào cuối năm 2009.
 
      Từ ngày 10 đến ngày 12/8/2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 30 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 08 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Chung được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Phạm Quang Cường được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đã đề ra phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là: Triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và trên 90% quần chúng. Phấn đấu số cơ sở đạt trong sạch vững mạnh hằng năm đạt 65% trở lên để đến cuối nhiệm kỳ đạt 70%, không có cơ sở yếu kém. Mỗi năm kết nạp 150 đảng viên mới trở lên. Nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phấn đấu hằng năm số đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, hạn chế đến mức thấp nhất đảng viên vi phạm tư cách. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 70% trở lên. Phấn đấu số cơ quan đạt tiêu chuẩn có nếp sống văn hoá, cơ quan an toàn đạt trên 80% trở lên; các đoàn thể chính trị - xã hội hằng năm đạt vững mạnh 80% trở lên để đến cuối nhiệm kỳ đạt 85%, không có cơ sở yếu kém. Phấn đấu mỗi tổ chức đảng trực thuộc trong nhiệm kỳ được kiểm tra ít nhất 01 lần. Mỗi năm cấp uỷ cấp trên kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng từ 02 đến 03 cơ sở đảng, giám sát chuyên đề 03 đến 04 tổ chức đảng cấp dưới. Hằng năm đảm bảo 100% tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát.
 
      Ngày 19/3/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 445-QĐ/TU điều động đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII thay đồng chí Nguyễn Văn Chung được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới. Ngày 19/9/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 705-QĐ/TU chỉ định đồng chí Hoàng Văn Thường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Ngày 04/10/2012, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu đồng chí Hoàng Văn Thường giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII thay đồng chí Phạm Quang Cường được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới. Ngày 03/02/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định  số 1313-QĐ/TU điều động đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đến nhận công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII thay đồng chí Hoàng Văn Nghiệm được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới. Ngày 25/6/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1457-QĐ/TU điều động đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Đình Lập đến nhận công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII.
 
      Từ ngày 18 đến ngày 20/8/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí, đồng chí Vũ Văn An được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Vi Minh Tú và đồng chí Nguyễn Đức Thắng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư,  đồng chí Hoàng Chính được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đã đề ra phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là: Chỉ đạo các cơ sở đảng lãnh đạo đảng viên, quần chúng làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và trên 90% quần chúng. 100% cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Đến cuối nhiệm kỳ, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 65% trở lên, không có cơ sở yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%, hạn chế thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trở lên đạt 95%. 100% cơ sở có nguồn đều thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới, toàn Đảng bộ kết nạp được trên 750 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, mỗi cơ sở được kiểm tra hoặc giám sát ít nhất 01 lần, trong đó hằng năm Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối kiểm tra từ 05 tổ chức, giám sát chuyên đề từ 10 tổ chức trở lên; đảm bảo 100% tổ chức đảng và đảng viên được giám sát thường xuyên. Hằng năm, các đoàn thể chính trị - xã hội có số cơ sở đạt vững mạnh 85% trở lên, không có cơ sở yếu kém; số cơ quan đạt chuẩn văn hoá, cơ quan an toàn đạt từ 85% trở lên.
 
      Ngày 20/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1466-QĐ/TU điều động đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tràng Định đến nhận công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIII thay đồng chí Vũ Văn An nghỉ chế độ. Ngày 04/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 2311-QĐ/TU điều động đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến nhận công tác tại Ban Dân tộc tỉnh. Ngày 25/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2391-QĐ/TU điều động, phân công đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đình Lập đến nhận công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIII thay đồng chí Hướng Văn Độ nghỉ chế độ.
 
      Từ ngày 15 đến ngày 16/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 24 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Đức Thắng và đồng chí Phạm Thu Hằng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Đoàn Trung Diễn được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đã đề ra 08 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là: (1) Hằng năm, có ít nhất 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. (2) 100% chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (3) 100% chi, đảng bộ cơ sở thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo quy định. (4) Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%, không có cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%, hạn chế thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95%. (5) 100% cơ sở đảng có nguồn đều thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, hằng năm kết nạp được được ít nhất 120 đảng viên mới. (6) Trong nhiệm kỳ, mỗi cơ sở đảng được kiểm tra hoặc giám sát ít nhất 01 lần. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trực tiếp kiểm tra 03 tổ chức, giám sát chuyên đề 06 tổ chức. (7) Hằng năm, 3/3 đoàn thể chính trị - xã hội khối các cơ quan tỉnh và 85% các đoàn thể cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cơ sở yếu, kém; 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, an toàn về an ninh trât tự. (8) Hằng năm, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đại hội cũng đã đề ra 03 nội dung đột phá trong nhiệm kỳ mới, đó là: (1) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; trong nhiệm kỳ, đảm bảo khoảng 50% tổ chức cơ sở đảng xây dựng được 01 công trình hoặc 01 mô hình tập thể điển hình tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. (2) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. (3) Củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách các ban tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối đảm bảo chất lượng; sắp xếp, phân công nhiệm vụ đúng năng lực, sở trường để thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.
 
      Trong từng thời kỳ cách mạng, Đảng bộ luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, đã vận dụng sáng tạo, có biện pháp thích hợp để phát huy được lợi thế, nắm bắt thời cơ, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Những thành tựu và đóng góp của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực, được Tỉnh ủy đánh giá cao. Ghi nhận những đóng góp tích cực đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014; năm 2012 được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh liên tục được đánh giá, xếp loại trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
      Phát huy truyền thống vẻ vang 67 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý trí tự lực, tự cường, không ngừng phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ để xây dựng, củng cố Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 
BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan