Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010 – 2020.

29-11-2021 15:37

     Ngày 25/11/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010 – 2020. Đến dự có đồng chí Trịnh Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; đại diện các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trực thuộc và đại diện các tập thể, cá nhân đảng viên được tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 
 
      Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 22-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 16/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 -2020” (ban hành theo Quyết định số 543-QĐ/TU, ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề; Ban Thường vụ đã ban hành 03 đề án, 01 chuyên đề, 06 hướng dẫn, 02 công văn cụ thể hoá, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, hằng năm có lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; một số chi, đảng bộ cơ sở để làm điểm chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Việc thực hiện Nghị quyết được gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng.              
     Các cấp ủy cơ sở đã bám sát nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cùng các đề án, chuyên đề, hướng dẫn... để xây dựng kế hoạch thực hiện, gắn nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng làm trọng tâm, tập trung các vấn đề lớn, then chốt về nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đoàn thể, cơ quan vững mạnh góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.
     Kết quả qua 10 năm thực hiện, Đảng uỷ Khối và các cơ sở đã tích cực triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TU và các văn bản liên quan theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên; đôn đốc, chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Đa số các tổ chức cơ sở đảng triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời nghị quyết đến đảng viên và quần chúng, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện có hiệu quả nghị quyết; tỷ lệ đảng viên và quần chúng được học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị,... đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng dần được nâng lên, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; giúp cho cấp ủy, cơ quan kịp thời phòng ngừa, đấu tranh phê phán những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.
     Các chi, đảng bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, cấp ủy theo quy định; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Cấp uỷ có ý thức trách nhiệm hơn trong việc chỉ đạo, kiểm tra, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng viên có ý thức hơn trong việc tham gia xây dựng nghị quyết chi bộ. Công tác phát triển đảng viên luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (vượt từ 2,67% - 64% kế hoạch năm); các nghiệp vụ công tác đảng viên được thực hiện theo quy định. Chất lượng đảng viên được nâng lên, hằng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.
Đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là các chức danh chủ chốt cấp ủy cơ sở được củng cố, kiện toàn kịp thời, đảm bảo về chất lượng và đủ về số lượng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, xem xét và xử lý kịp thời những vi phạm theo quy định, nhằm giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tình hình chính trị nội bộ ổn định, làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên mới.
     Tuy nhiên trong triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chủ động trong quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng.
      Chất lượng xây dựng quy chế làm việc của chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở còn thấp. Một số chi bộ trong sinh hoạt chưa thực sự phát huy được trí tuệ của đảng viên. Chế độ sinh hoạt của một số chi uỷ, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có lúc chưa đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Một số chi bộ chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề đủ số kỳ theo quy định, chất lượng chưa rõ nét.
      Vai trò của một số cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế. Công tác phối hợp trong tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác chưa thực sự đồng bộ, quyết liệt. Công tác kiện toàn, bổ sung cấp uỷ còn bị động. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến.
Chất lượng bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa đạt yêu cầu. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm còn chậm; quy trình, chất lượng kiểm tra, giám sát có lúc chưa đảm bảo yêu cầu.
     Một số ít đảng viên còn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa tự giác trong nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, trong thực hiện các chương trình, kế hoạch do cấp ủy, tổ chức đảng triển khai. Một số đảng viên ngại phát biểu, ít tham gia ý kiến thảo luận, xây dựng nghị quyết của chi bộ. Cá biệt có trường hợp tính tiền phong, gương mẫu chưa cao, chưa thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, còn vi phạm kỷ luật đảng.
      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong hơn 10 năm qua của Đảng bộ Khối trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010 – 2020; đồng thời lưu ý một số nội dung Đảng ủy Khối cần quan tâm thực hiện, khắc phục trong thời gian tới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.
 
 
Đồng chí Trịnh Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực
Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
 
     Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao tặng Giấy khen chuyên đề cho 8 tập thể, 14 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, giai đoạn 2010-2020”.
                 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối
trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích
 
     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí đại biểu cấp trên và các ý kiến tham luận trực tiếp tại hội nghị và nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần tập trung quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ...; cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.
 
                 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tỉnh
phát biểu bế mạc hội nghị
 
                            Vi Văn Sơn, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Tin liên quan