Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm 2023

25-09-2023 15:57

      Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát là một trong các giải pháp cơ bản ngăn chặn và khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; phát hiện kịp thời những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời phát huy nhân tố mới, tích cực, đổi mới, sáng tạo, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách trách nhiệm vì lợi ích chung.

      Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện nay có 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với các loại hình chủ yếu là cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước; có 219 tổ chức đảng dưới cơ sở, trong đó có 10 đảng bộ bộ phận (có 38 chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận), 209 chi bộ; tổng số có 4.144 đảng viên. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình giám sát của Ban Chấp hành, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 với nội dung có trọng tâm, trọng điểm bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, những vấn đề được dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên quan tâm. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; các quy định, đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Trong 9 tháng, đã cụ thể hóa, ban hành 53 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các cơ sở trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, trọng tâm là: Kế hoạch số 105-KH/ĐUK, ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quyết định số 516a-QĐ/ĐUK, ngày 18/4/2023 ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của Đảng ủy Khối; cấp ủy cơ sở và dưới cơ sở. Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK, ngày 29/5/2023 hướng dẫn tiêu chí đánh giá việc phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên... Đến ngày 31/7/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã hoàn thành 100% chỉ tiêu theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, kiểm tra 03 tổ chức đảng, 05 cấp ủy viên; giám sát chuyên đề 06 tổ chức, 12 cấp ủy viên về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát của tập thể. Thực hiện giám sát đối với 17/25 cơ sở về thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong 6 tháng đầu năm 2022. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 03 tổ chức (hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch); giám sát chuyên đề 02 tổ chức, 02 cấp ủy viên (Đạt 66,7% chỉ tiêu kế hoạch).  Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra, giám sát 19/33 tổ chức, đạt 57,58 % chỉ tiêu kế hoạch. Ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra hoặc giám sát 16/33 tổ chức, đạt 48,48% chỉ tiêu kế hoạch. 17/29 chi bộ cơ sở có chi ủy đã thực hiện kiểm tra hoặc giám sát đảng viên, đạt 58,6% chỉ tiêu kế hoạch. 18/152 đảng bộ bộ phận và chi bộ dưới cơ sởcó chi ủy đã thực hiện kiểm tra hoặc giám sát đảng viên, đạt 11,84% chỉ tiêu kế hoạch. Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy được những mặt tích cực, qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tích cực đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

      Đồng thời, Đảng ủy Khối thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên thông qua việc phân công cấp uỷ viên, chuyên viên Đảng ủy Khối phụ trách cơ sở, nắm tình hình các tổ chức đảng và đảng viên; chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc Quy định số 16-QĐ/ĐUK, ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quản lý sinh hoạt Đảng và dự sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn; thường xuyên nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, nghiên cứu các báo cáo, dự hội nghị sơ, tổng kết, hội nghị quán triệt triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối... Qua đó kịp thời nắm tình hình hoạt động tổ chức đảng, đảng viên tại cơ sở.
 
      Điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 là chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 tổ chức, 14 đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những điều cán bộ, đảng viên không được làm. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở trong xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn các cơ sở có đảng viên bị tố cáo và vi phạm phải xử lý kỷ luật thực hiện đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền. Thi hành kỷ luật 05 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 13 đảng viên bị khởi tố, bắt tạm giam. Tiếp nhận 03 đơn thư kiến nghị, phản ánh. Tham mưu, hướng dẫn các cơ sở kiện toàn ủy viên ủy ban kiểm tra khi có biến động; chủ trì, phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 159 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở.
 
      Cùng với những kết quả đạt được, trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng còn có hạn chế: Còn lúng túng trong xử lý một số tình huống phát sinh kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Một số ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và đồng chí cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện chất lượng chưa cao. Nguyên nhân của hạn chế trên là do cơ quan ủy ban kiểm tra trong tham mưu có lúc, có việc chất lượng chưa cao, còn chậm tiến độ; một số tình huống phát sinh trong thực tiễn, chưa có trong tiền lệ nên còn lúng túng trong xử lý. Một số ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và đồng chí cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát chưa dành thời gian nghiên cứu sâu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nên tham mưu và tổ chức thực hiện chất lượng chưa cao.
 
 
Ngày 18/9/2023, Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh
về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng;công tác tài chính đảng.
 
      Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy Khối đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:
     
      Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhằm nâng cao nhận thức các cấp ủy và cán bộ, đảng viên nắm rõ hơn về quy trình kiểm tra, giám sát, nguyên tắc thủ tục khi tiến hành kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với cơ quan tham mưu, các cơ sở tổ chức đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình (kế hoạch) từ đầu năm đề ra, đảm bảo các chỉ tiêu được kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình, quy định.
     
      Hai là, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 16-QĐ/ĐUK, ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quản lý sinh hoạt Đảng và dự sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn; duy trì phân công cấp uỷ viên, chuyên viên Đảng ủy Khối phụ trách cơ sở, nắm tình hình các tổ chức đảng và đảng viên.
     
      Ba là, nghiên cứu, lựa chọn nội dung và tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cơ sở. Kịp thời kiện toàn ủy viên ủy ban kiểm tra hai cấp khi có biến động.
     
      Bốn là, tiếp nhận, xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định, thẩm quyền. Thực hiện sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành; công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ theo quy định. 
 
Đoàn Trung Diễn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Tin liên quan