Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

15-08-2019 09:13

      Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã khẳng định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của xây dựng Đảng chính là công tác phát triển đảng viên tại cơ sở. Chính vì vậy, trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, Đảng ủy Khối luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng, là bước khởi đầu trong việc tạo nguồn, xây dựng lực lượng cho tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo ra nguồn cán bộ cho cả hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên tại cơ sở.

      Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo, ban hành Hướng dẫn về thực hiện quy trình phát triển đảng viên để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Hằng năm, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên và chỉ đạo các ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ Khối, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Hằng năm, đã tổ chức 2 - 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng; 2 - 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.
       
Đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối
phát biểu tại buổi khai mạc lớp dành cho Đối tượng kết nạp Đảng
          
      Các cấp ủy cơ sở căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị đã cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, quan tâm công tác tạo nguồn và xây dựng chỉ tiêu công tác phát triển đảng theo nhiệm kỳ và từng năm. Trong đó chú trọng đến công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phân công đảng viên chính thức, giúp đỡ quần chúng rèn luyện và phấn đấu. Việc xét cảm tình đảng và xét hồ sơ kết nạp được quan tâm, thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn. Kết quả, hằng năm số lượng đảng viên mới kết nạp tại Đảng bộ Khối đều vượt từ 2,67% - 40% kế hoạch đề ra.
 
           
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 
      Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số cơ sở tỷ lệ quần chúng được kết nạp so với số lượng được bồi dưỡng còn thấp. Nhiều cấp ủy còn lúng túng trong khâu lập hồ sơ phát triển đảng, hồ sơ có lúc chưa đạt yêu cầu. Các tổ chức chính trị - xã hội chưa có sự phân công cụ thể và phối hợp chặt chẽ trong khâu tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng.
 
      Nguyên nhân là do một số ít cấp ủy chi bộ, nhất là cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chưa có sự quan tâm thỏa đáng đến công tác phát triển đảng, chưa giành nhiều thời gian nghiên cứu nghiệp vụ công tác phát phát triển đảng, chưa nắm chắc quy trình, thủ tục lập hồ sơ kết nạp Đảng; chất lượng bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ở một số cơ sở chưa cao. Cán bộ được phân công hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ kết nạp chưa nắm chắc quy định, hướng dẫn của Đảng nên việc lập hồ sơ chưa đúng quy định.
 
      Từ thực tiễn công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ, để khắc phục các hạn chế, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện:
 
      Một là, tăng cường hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên trong công tác phát triển đảng. Kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng. Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phát triển đảng cho cấp ủy cơ sở để cấp ủy nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình kết nạp đảng. Đồng thời các đảng uỷ cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các cấp ủy chi bộ trực thuộc thực hiện công tác phát triển đảng viên tại cơ quan, đơn vị.
 
      Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", làm cho quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng, về tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, tự nguyện, thiết tha được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
 
      Ba là, thực hiện tốt công tác tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Hằng năm, Đảng ủy Khối tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cảm tình đảng; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo đúng kế hoạch đề ra. Đánh giá, phân tích đúng thực trạng tình hình, chất lượng quần chúng; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp, khả thi; công tâm, khách quan trong đánh giá, nhận xét quần chúng. Hằng tháng, chi bộ thực hiện nghiêm túc việc đánh giá sự phấn đấu của cảm tình Đảng để kịp thời xem xét kết nạp vào Đảng những quần chúng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đồng thời đưa ra khỏi danh sách cảm tình Đảng những người không đủ tiêu chuẩn.
 
      Bốn là, tổ chức xét, đề nghị kết nạp đảng viên đảm bảo nguyên tắc, theo phương châm coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Người được kết nạp vào Đảng phải bảo đảm các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng; cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng những phần tử cơ hội, phản động lọt vào hàng ngũ Đảng.
 
      Năm là, thực hiện tốt công tác lập hồ sơ kết nạp đảng. Cấp uỷ, đảng viên được phân công giúp đỡ cảm tình đảng phải chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, triển khai, thẩm định hồ sơ, thẩm tra xác minh lý lịch của người xin vào Đảng; hoàn chỉnh hồ sơ xét, đề nghị kết nạp đảng đảm bảo đầy đủ các văn bản, tài liệu theo quy định.
 
      Sáu là, các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung công tác phát triển đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm để kịp thời chỉ đạo, phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác kết nạp đảng viên. Phát huy vai trò của các cấp uỷ viên trong việc nắm tình hình, thực hiện giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng được phân công phụ trách.
 
      Bảy là, đối với những chi bộ, đảng bộ có đông đảng viên, cấp ủy cần có sự quan tâm và phân công công việc phù hợp cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác đảng, hoặc phân công cán bộ giúp việc cho cấp ủy để các đồng chí được phân công có điều kiện, thời gian nghiên cứu, nắm chắc các quy định về công tác phát triển đảng để nâng cao hơn nữa chất lượng tạo nguồn và chất lượng hồ sơ kết nạp đảng.
 
      Với những giải pháp nêu trên, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2015 -2020 đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 738 đảng viên, đạt 98,4% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, chất lượng đảng viên mới được nâng lên, 100% đảng viên có trình độ học vấn trung học phổ thông, trên 79% đảng viên có trình độ đại học trở lên. 
 
      Trong thời gian tiếp theo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cơ sở trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đối với cấp cơ sở, cấp ủy cần chú trọng hơn đến chất lượng kết nạp đảng viên, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên tại cơ sở để nâng cao hơn chất lượng công tác phát triển đảng, đảm bảo cả về chất và lượng trong công tác phát triển đảng tại cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố sức mạnh của tổ chức chức đảng tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch và vững mạnh.
               
Nguyễn Thị Lan Anh - Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Tin liên quan