Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

18-10-2023 15:15

Ngày 17/10/2023, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

     Ngày 17/10/2023, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối và các đồng chí Thường trực chủ trì Hội nghị.
     Báo cáo đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2023 khẳng định: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã bám sát Quy chế làm việc, chương trình công tác và định hướng của cấp ủy cấp trên để cụ thể hóa, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 18 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể bảo đảm yêu cầu đề ra. Trong chỉ đạo điều hành có nhiều sáng tạo, đổi mới, quyết liệt. Đến nay, có 01 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu; 10 nhiệm vụ hoàn thành 100% mục tiêu, kế hoạch; 07 nhiệm vụ đạt 70% mục tiêu, kế hoạch. Tiêu biểu như: Tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo chuyên đề về lĩnh vực tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận; các lớp bồi dưỡng, tập huấn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm bảo 65,7% cơ sở, trong đó 100% đảng bộ mở được các điểm cầu trực tuyến kết nối hội nghị học tập nghị quyết của tỉnh, trung ương (vượt 30%); 100% tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội đăng ký triển khai xây dựng 102 mô hình, công trình “Dân vận khéo làm theo lời Bác” năm 2023 và có 33 công trình, 16 mô hình đã hoàn thành. Đã tổ chức thành công 02 hội thảo lấy ý kiến góp ý phục vụ bổ sung, tái bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn (1954-2020)”. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục quán triệt việc thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Hướng dẫn số 01- HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW. Công tác cán bộ, xây dựng củng cố tổ chức đảng, quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực; chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng cao; phát triển đảng viên mới vượt 24,16%chỉ tiêunăm. Triển khai thí điểm mô hình “Chi bộ 4 Tốt” đối với 51 chi bộ. Ban hành 02 hướng dẫn về công tác quy hoạch cấp ủy đảng bộ bộ phận, cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; về đánh giá việc nâng cao chất lượng phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên và ban hành 02 Quy trình về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm áp dụng đối với UBKT Đảng ủy Khối và UBKT cấp cơ sở; về kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng áp dụng cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đảng ủy, chi bộ cơ sở, dưới cơ sở. Triển khai xây dựng 02 hệ thống phần mềm về quản lý công tác khen thưởng và Hệ thống quản lý việc xếp loại tổ chức đảng hằng năm trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Cấp ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở và tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2023 trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực.
 
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
     Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã thảo luận, góp ý, bổ sung kết quả đạt được; đề xuất giải pháp để triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm; đồng thời góp ý và biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
     Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí đồng tình với những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Khối đề ra trong quý IV năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch của các cấp ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở khắc phục mọi khó khăn, kịp thời xử lý những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra; nghiên cứu, chuẩn bị các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; quan tâm công tác giáo dục, quản lý đảng viên; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; góp phần ngăn ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra vi phạm.
     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong các tháng cuối năm 2023, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình dân vận khéo trong học tập và làm theo Bác, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, quy hoạch; chỉ đạo kịp thời rà soát, kiện toàn cấp ủy cơ sở khi có biến động về nhân sự, tổ chức. Sơ kết, rút kinh nghiệm việc thí điểm thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”. Hoàn thành xây dựng các đề án, cuốn sổ tay nghiệp vụ công tác Đảng; 02 hệ thống phần mềm; tổ chức các hội nghị, lớp bồi dưỡng bảo đảm chương trình, kế hoạch. Tập trung hoàn thành chương trình, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh Khu vực Đông Bắc bộ 6 tháng cuối năm 2023. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2023 theo kế hoạch của tỉnh; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024.
 
 
 
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm
 

     Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Vũ Thị Phương Nga, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan