Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

64 điểm cầu trực tuyến của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nối Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

05-12-2023 09:30

      Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã mở 01 điểm cầu và chỉ đạo cấp ủy cơ sở mở 63 điểm cầu tiếp sóng từ điểm cầu tỉnh kết nối Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với sự tham gia của 3.113 đảng viên, quần chúng ưu tú của Đảng bộ Khối. Theo đó, 100% tổ chức cơ sở đảng đã cử cán bộ, đảng viên tham gia các điểm cầu tỉnh, Đảng ủy Khối, cơ sở và toàn Đảng bộ có 3.252 đảng viên (tỷ lệ 75%) được nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII trong đợt này.

      Tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” theo Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XIII; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững giai đoạn mới” theo tinh thần Nghị quyết số 45- NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XIII.
 
      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 và các Nghị quyết, kết luận tại các hội nghị trung ương trước đó đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 
      Tiếp theo chương trình, tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên chưa được nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII tại các điểm cầu hội nghị, cấp ủy cơ sở có trách nhiệm tổ chức cho các trường hợp đó nghiên cứu, học tập nghị quyết bằng hình thức phù hợp, bảo đảm tất cả các cán bộ, đảng viên đều được nghiên cứu, học tập. Sau hội nghị này, Tỉnh ủy Lạng Sơn sẽ giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn giúp việc của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, dự kiến thời gian hoàn thành trong quý I năm 2024.
 
      Một số hình ảnh tại các điểm cầu
 
 
Điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 
 
Điểm cầu Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 
  
Điểm cầu Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
Điểm cầu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Hoàng Thị Hương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
 
   

Tin liên quan