Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh

21-09-2020 16:03

      Ngày đầu thành lập, tháng 9 năm 1954 theo Nghị quyết số 101-NQNS/LKVB, ngày 27/9/1954 của Liên khu ủy Việt Bắc với tên gọi Đảng bộ Cơ quan dân, chính đảng xung quanh tỉnh, trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, qua nhiều lần thay đổi về mô hình tổ chức (sáp nhập năm 1976, giải thể năm 1978, tái thành lập năm 1984), sau 04 lần thay đổi tên gọi, từ ngày 28/5/2010 Đảng bộ có tên gọi là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đến nay, Đảng bộ có 69 tổ chức cơ sở đảng thuộc các loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước với tổng số 4.305 đảng viên. Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo 03 đoàn thể chính trị - xã hội gồm Đoàn Thanh niên Khối, Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh.

      Trong từng thời kỳ cách mạng, Đảng bộ luôn bám sát đường lối của Đảng, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố kiện toàn tổ chức, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
      Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với mục tiêu tổng quát Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đề ra là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển”, Đảng ủy Khối đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị toàn khóa và hằng năm. Trong chỉ đạo, điều hành đã có nhiều đổi mới, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Thường vụ, các ban tham mưu giúp việc; các chương trình, kế hoạch công tác được cụ thể hóa trong từng tháng; đồng thời, Đảng ủy Khối đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Nhờ triển khai một cách đồng bộ, với cách làm khoa học, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đạt những kết quả quan trọng; hoàn thành 8/8 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, trong đó có 05 chỉ tiêu vượt. Đặc biệt, đây là nhiệm kỳ đầu tiên Đảng ủy Khối ban hành được 09 đề án, chuyên đề nghiên cứu và tổ chức hội thảo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; thiết lập, đưa vào hoạt động hiệu quả trang thông tin điện tử tổng hợp của Đảng bộ Khối; chỉ đạo thí điểm xây dựng 06 phòng tuyên truyền giáo dục tại cơ sở với phương châm kết hợp hiệu quả công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến và công khai phê bình; tổ chức được 03 hoạt động đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng đảng với Đảng ủy Khối cơ quan thành phố Nam Ninh, Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.
 
Mô hình phòng Tuyên truyền giáo dục
tại Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh
 
      Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng được củng cố và từng bước nâng cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng thực hiện hiệu quả với nhiều điểm mới; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao cảnh giác, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai trái của các thế lực thù địch. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm, củng cố; các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc, công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; hằng năm tỷ lệ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 84%, đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 95,02% trở lên (đạt 105,6% chỉ tiêu nghị quyết đại hội); công tác kết nạp đảng viên được nâng cao về chất lượng và hoàn thành đạt 116,67% chỉ tiêu nghị quyết đại hội, đảng viên tăng 8,5% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, xử lý kỷ luật đảng nghiêm minh và giải quyết đơn thư tố cáo kịp thời, đúng quy định; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. Công tác dân vận được quan tâm lãnh đạo đạt kết quả, với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ. Các cấp uỷ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả rõ nét; hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở, các địa bàn vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn được tổ chức đạt hiệu quả.
 
 
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 
      Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy; sự phối hợp công tác của các ban xây dựng Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng tỉnh; đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối luôn đoàn kết, thống nhất, có nhiều giải pháp mang tính đột phá, đi đôi với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực. Những thành tựu và đóng góp của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ, đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua đã mang lại hiệu quả thiết thực và được cấp ủy cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ có 137 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; 70 tổ chức đảng, 83 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối khen thưởng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trên 120 lượt tập thể, 440 lượt cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó 76 lượt tập thể và 150 lượt cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen; có 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 05 tổ chức đảng, 03 đảng viên được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo Bác.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV ra mắt đại hội và
đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phát biểu nhận nhiệm vụ
 
      Phát huy truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển, để thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Khối chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ những người làm công tác đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Nguyễn Thị Kiều Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
 
 
 
 
 

Tin liên quan