Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Kết quả triển khai thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

20-10-2020 11:19

      Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BDVTU, ngày 01/6/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn về xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai, tuyên truyền, thực hiện xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” qua các báo cáo định kỳ; chỉ đạo các đảng uỷ viên, chuyên viên Đảng ủy Khối thường xuyên nắm tình hình và thành lập các đoàn công tác đến làm việc, nắm bắt tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại cơ sở để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

      Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiên cứu, cụ thể hoá các văn bản, hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã đăng ký tại cơ sở, cấp ủy tổng hợp, xem xét, lựa chọn mô hình, điển hình đăng ký với Đảng ủy Khối. Kết quả có 26 tập thể và 24 cá nhân thuộc 15 cơ sở đăng ký thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 trên các lĩnh vực (Phát triển kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; lĩnh vực chuyên môn; trong củng cố, xây dựng hệ thống chính trị).
 
      Quy trình xây dựng, thực hiện và công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được thực hiện đúng 05 bước theo hướng dẫn của cấp trên. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy cơ sở cụ thể nội dung xây dựng, thực hiện mô hình “Dân vận khéo” vào nghị quyết của đảng ủy, chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phân công cán bộ, đảng viên làm nòng cốt tham gia xây dựng mô hình; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả mô hình theo các tiêu chí và chỉ tiêu đã xây dựng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, qua đó đã xây dựng được mô hình thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tác động tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
      Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020); góp phần động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổng kết, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành đánh giá, bình xét, biểudương, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.
 
      Ngày 12/10/2020, tại Hội nghị tổng kết mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thống nhất đánh giá, sau hơn 03 năm triển khai thực hiện, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được hình thành từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã tạo được hiệu quả, sự đồng thuận cao. Có 01 tập thể, 01 cá nhân được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen; 09 tập thể, 02 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.
 
Đ/c Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối (đứng giữa) tặng giấy khen cho đại diện tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020
 
      Tuy nhiên, trong xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” còn có một số hạn chế cần khắc phục như: Tỷ lệ cơ sở đăng ký xây dựng, thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 còn thấp. Một số cơ sở còn lúng túng trong lựa chọn nội dung hoặc đăng ký nội dung xây dựng mô hình còn chung chung; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các mô hình, điển hình chưa thường xuyên. Nguyên nhân của hạn chế trên là do: Chưa lượng hóa các tiêu chí, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai xây dựng và thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Một số cấp ủy cơ sở chưa nghiên cứu kỹ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.
 
      Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là người đứng đầu hiểu được hiệu quả của phong trào “Dân vận khéo”; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và kết quả của việc xây dựng, thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, khuyến khích xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đa dạng các lĩnh vực tại cơ sở; xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức; lấy hiệu quả, mức độ đóng góp đối với việc phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm của cơ quan, đơn vị làm thước đo đánh giá từng mô hình, điển hình. Chủ động và thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động, quần chúng Nhân dân để xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chí xây dựng mô hình. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng kịp thời và có giải pháp để nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả.
 
Hoàng Thị Hương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
 

Tin liên quan