Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham mưu thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng thông tin, dư luận xã hội

31-05-2021 15:00

      Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm, chú trọng công tác nắm bắt và định hướng thông tin, dư luận xã hội thông qua nhiều hình thức. Đã chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tư tưởng, dư luận xã hội; nắm bắt, phản ánh và định hướng thông tin, dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trước các thông tin độc hại, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các vấn đề, sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hộivà Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW.

      Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo đã tham mưu ban hành Chuyên đề nghiên cứu về nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng thông tin, dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; lồng ghép tại các cuộc kiểm tra, giám sát cơ sở tiến hành nắm bắt tình hình, định hướng việc thực hiện công tác dư luận xã hội. Chủ động tham mưu kiện toàn, bổ sung và chỉ đạo duy trì hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở cơ sở của Đảng ủy Khối. Định kỳ tổ chức giao ban công tác dư luận xã hội; lập nhóm zalo cộng tác viên để thường xuyên kết nối, cung cấp thông tin, định hướng, chỉ đạo, nắm bắt và phản ánh tình hình khi có phát sinh, vướng mắc. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch và tiến hành 01 cuộc điều tra dư luận xã hội về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các chi, đảng bộ cơ sở; hưởng ứng triển khai 03 cuộc điều tra dư luận xã hội về kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lạng Sơn theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Với những kết quả nêu trên, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội, giai đoạn 2016-2020.
 
       
Đ/c Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
       
      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dư luận xã hội tại Đảng bộ Khối vẫn còn có những hạn chế đó là: Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ chưa chủ động, nhạy bén, thiếu linh hoạt; khả năng dự báo các luồng dư luận xã hội đối với các vấn đề nhạy cảm còn hạn chế. Chưa có nhiều biện pháp hiệu quả, kịp thời định hướng thông tin khiến dư luận còn băn khoăn khi xuất hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn. Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy với các cơ quan, tổ chức trong thực hiện việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội chưa thường xuyên. Một số cộng tác viên dư luận xã hội báo cáo chưa phản ánh sâu sắc, toàn diện các luồng dư luận xã hội, nhất là các thông tin mang tính nhạy cảm, bức xúc được dư luận quan tâm và chưa có dự báo, đề xuất các biện pháp định hướng thực hiện; chưa dành nhiều thời gian thỏa đáng vào việc nắm bắt, nghiên cứu, chọn lọc, phân tích, tổng hợp và phản ánh thông tin, dư luận xã hội.
 
      Có thể khẳng định rằng, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với công tác nắm bắt và định hướng thông tin, dư luận xã hội thời gian qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ động tham mưu, triển khai thực hiện và nhận được sự vào cuộc của cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, quần chúng nói chung, đội ngũ làm công tác dư luận xã hội nói riêng. Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó nhấn mạnh tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, của cấp ủy cơ sở và sự chủ động của Ban Tuyên giáo trong tham mưu, triển khai thực hiện, công tác nắm bắt, định hướng thông tin, dư luận xã hội tại Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng trong việc đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
 
Hoàng Thị Hương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
 

Tin liên quan