Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức thành công chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2021

22-07-2021 08:56

      Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/HĐ, ngày 05/02/2021 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh về Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Từ ngày 14 đến hết ngày 16/7/2021, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Bộ Chi huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổ chức thành công chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 173 đối tượng 4 thuộc 17 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

      Dự chương trình bế mạc lớp bồi dưỡng, có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học và Tổ giáo viên.
 
      Trong thời gian 03 ngày, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Tổ chức lớp học, giáo viên giảng dạy và các đồng chí học viên, Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu của khóa học.
 
      Với 05 chuyên đề học tập, các đồng chí giảng viên đã truyền đạt, gợi mở những nội dung trọng tâm cần nghiên cứu, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách khoa học, hệ thống. Qua đó, các học viên đã nhận thức rõ hơn quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống; đồng thời, xác định trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong tham gia xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; hiểu sâu hơn về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đây cũng là những nội dung cơ bản, làm cơ sở cho các học viên nghiên cứu, vận dụng linh hoạt trong hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.
 
      Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lớp học đã dự và phát biểu chỉ đạo trong chương trình khai mạc, bế mạc lớp bồi dưỡng.
 
Đ/c Nguyễn Đức Thắng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ
Phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4 năm 2021
 
      Đồng chí nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, đất nước ta sẽ phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt nguy cơ “diễn biến hoà bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn nghiêm trọng. Do vậy, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn.
 
      Đồng chí yêu cầu mỗi học viên cần xác định tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân chứ không phải trách nhiệm riêng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.Mỗi học viên cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, nhận thấy rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Từ những kiến thức được trang bị, đã tiếp thu sau lớp bồi dưỡng, trên mỗi cương vị công tác, nhiệm vụ được giao, khi trở về cơ quan, đơn vị mỗi học viên cần tiếp tục công tác và học tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng sáng tạo các văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về giáo dục quốc phòng -an ninh vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách về quốc phòng - an ninh; trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Chủ động và sẵn sàng đối phó với các mối đe doạ an ninh phi truyền thống, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.
 
Hoàng Thị Hương - Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh
 

Tin liên quan