Hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020

06-07-2018 16:45

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 HD XD mo hinh, dien hinh Dan van kheo gd 2017-2020.doc
2 Mau dang ky mo hinh dien hinh Dan van kheo (M1,2).doc
3 Mau tong hop dang ky mo hinh Dan van kheo (M3,4).xls

Tin liên quan