Văn bản của Ủy ban Kiểm tra

Quyết định ban hành quy trình và văn bản mẫu kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 QD ban hanh Quy trinh KT khi có DHVP (tiep thu CS).pdf
2 QT KT dau hieu vi pham ko thuc hien quy trình kép (tiep thu CS).doc
3 QT trình kép Kiểm tra Khi có DHVP (tiep thu CS).doc
4 1. Mau 1A - QD kiem tra khi co DHVP (tiep thu CS).doc
5 1. Mau 1B - QD gia han kiem tra khi co DHVP (tiep thu CS).doc
6 1. Mau 1C - QD bo sung noi dung, moc thoi gian, thay doi thanh vien (tiep thu CS).doc
7 2. Mau 2 - KH kiem tra khi co DHVP (tiep thu CS).doc
8 3. Mau 3 - BC ket qua kiem tra khi co DHVP (Tiep thu CS).doc
9 4. Mau 4 - BC UBKT xin thực hiện quy trình kép.doc
10 5. Mau 5 - CV đồng ý thực hiện quy trình kép.doc
11 6. Mau 6 - BC đề nghị thi hành kỷ luật tại cuộc họp UBKT quy trinh kép - Copy.doc
12 6. Mau 6 - BC đề nghị thi hành kỷ luật tại cuộc họp UBKT quy trinh kép.doc
13 7. Mau 7 - TB ket luan kiem tra khi co DHVP (tiep thu CS).doc
14 8. Mau 8A - Phieu đe nghị ky luat đang vien..doc
15 8. Mau 8B - Phieu đề nghị ky luat to chuc dang.doc
16 8. Mau 8C - Phieu thi hành ky luat đang vien..doc
17 8. Mau 8D - Phieu thi hanh ky luat to chuc dang.doc
18 9. Mau 9 - QD ky luat.doc
19 10. Mau 10 - TTr de nghi xem xet, xu ly ky luat.doc

Tin liên quan