Văn bản của Ủy ban Kiểm tra

CV Số 481- CV/ĐUK Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo

12-05-2018 11:34

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV thuc hien CT 16 TU - KH 26 UBKTTU ve KTGS 2017-2020 - CT.doc

Tin liên quan