Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề “Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”

09-02-2023 18:05

      Ngày 03/02/2023, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)”. Tham dự buổi sinh hoạt có toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

      Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nông Quốc Khánh, Phó Chánh Văn phòng Sở đã trình bày tham luận “Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)”.

 
 
Đồng chí Nông Quốc Khánh, Phó Chánh Văn phòng Sở
trình bày tham luận tại sinh hoạt chuyên đề
 
      Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam - thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.
 
      Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã trao đổi, thảo luận về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ.
 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Quyền Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở
 điều hành thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề
 
      Qua kỳ sinh hoạt chuyên đề, mỗi đảng viên của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông hiểu rõ hơn về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, qua đó cá nhân mỗi đảng viên vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy truyền thống cách mạng, mỗi đảng viên cần quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu, rèn luyện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; tích cực bảo vệ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.
 
Phạm Thảo, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
 

Tin liên quan