Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Hội LHPN tỉnh tổ chức sinh hoạt Chuyên đề "Xây dựng người Phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới góp phần xây dựng văn hóa, con người Xứ Lạng phát triển toàn diện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

12-04-2023 07:49

      Ngày 07/4/2023, Chi bộ Hội LHPN tỉnh tổ chức sinh hoạt Chuyên đề "Xây dựng người Phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới góp phần xây dựng văn hóa, con người Xứ Lạng phát triển toàn diện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề
     
      Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã được xem 02 phóng sự: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa con người và xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam thời kỳ mới; đồng thời nghe báo cáo đề dẫn về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; kết quả "Xây dựng người phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới". Báo cáo đã nhận định: việc thực hiện phong trào thi đua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; qua đó, các đảng viên đã sôi nổi thảo luận, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cụ thể phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và vị trí việc làm để thực hiện có hiệu quả nội dung "Xây dựng người phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới, góp phần xây dựng văn hóa, con người Xứ Lạng phát triển toàn diện theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" như:
 
      Mỗi cán bộ, đảng viên phải có tư duy đổi mới, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận khoa học công nghệ, có tinh thần vượt khó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; mỗi người cần bồi dưỡng lòng tự hào về kho tàng văn hóa cộng đồng nói chung và văn hóa Xứ Lạng nói riêng, chung tay xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tích cực đấu tranh, phản bác các tư tưởng sai trái trên không gian mạng; phát huy vai trò của phụ nữ tôn giáo trong xây dựng văn hóa tín ngưỡng… Buổi sinh hoạt chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản về quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người, về phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; từ đó mỗi đảng viên sẽ vận dụng, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để góp phần xây dựng người phụ nữ Xứ Lạng có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
      Nhân dịp này, Chi bộ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tặng giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.
 
 Vi Thị Thỏa, Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ
 

Tin liên quan