Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Sở Tư pháp tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”

12-04-2023 14:14

     Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/ĐUK, ngày 28/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 02-KH/CB-STP ngày 14/02/2023 của Chi bộ Sở Tư pháp về xây dựng nội dung chuyên đề thực hiện trong năm 2023.

     Ngày 04/4/2023, Chi bộ Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí” với 31 đảng viên tham gia.
 
 
Đồng chí Vũ Quang Hưng, Phó Bí thư Chi bộ phát biểu,
chỉ đạo tại hội nghị
 
     Tại buổi sinh hoạt, thực hiện sự phân công của cấp ủy, đại diện Tổ Đảng 04 đã trình bày báo cáo đề dẫn chuyên đề bằng hình thức trình chiếu slide sinh động, gắn nội dung chuyên đề với nhiều hình ảnh, mẩu truyện ngắn về tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
     Các nội dung của chuyên đề được làm rõ tại buổi sinh hoạt gồm: Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Đánh giá thực trạng chung, tình hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị. Trong đó nêu rõ tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí của cấp ủy chi bộ Sở Tư Pháp gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, và với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tỉnh.

     Chuyên đề cũng chỉ ra một số mặt hạn chế, khó khăn còn tồn tại. Từ đó đưa ra các giải pháp vận dụng cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
 
 
Đại diện Tổ Đảng 04 trình bày nội dung dự thảo chuyên đề
tại buổi sinh hoạt
 
     Sau khi nghe báo cáo đề dẫn, buổi sinh hoạt chuyên đề đã nhận được các ý kiến góp ý thẳng thắn, sôi nổi. Các ý kiến góp ý cơ bản đồng tình với bố cục nội dung của chuyên đề; đồng thời cũng nhận diện những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân và chỉ ra các nguyên nhân, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong đơn vị và mỗi công chức, viên chức, đảng viên trong Chi bộ.
     Kết luận sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Quang Hưng, Phó Bí thư Chi bộ đã thay mặt Cấp ủy Chi bộ tiếp thu những ý kiến trao đổi, đóng góp của đảng viên; đồng thời yêu cầu mỗi cá nhân cần cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, đảng viên trong tình hình mới luôn phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người Xứ Lạng, liêm chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân./.
                             Hoàng Thị Thương - Chi bộ Sở Tư pháp

Tin liên quan