Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ qua nửa nhiệm kỳ đại hội

06-07-2023 17:40

     Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, có 5 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 45/49 cán bộ, viên chức và lao động, chiếm 91,8%. Trong đó, 45/45 đảng viên chính thức; nữ 26/45 đồng chí, chiếm 57,8%; nam 19/45 đồng chí, chiếm 42,2%. Về trình độ chuyên môn: 42 đồng chí có trình độ đại học trở lên, trong đó 35 đồng chí trình độ thạc sỹ, chiếm 77,7%; đại học 07 đồng chí, chiếm 15,6% (trong đó 04 đồng chí hiện đang học chương trình cao học); trung cấp 03 đồng chí chiếm 6,7%. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp: 29 đồng chí, chiếm 64,4%; trung cấp: 11 đồng chí, chiếm 24,4%; chưa qua đào tạo: 05 đồng chí, chiếm 11,2%.

     Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, Đảng ủy trường đã chủ động xây dựng, ban hành các văn bản tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định… của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, trong đó căn cứ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, bám sát yêu cầu, mục tiêu Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó cụ thể hoá trong chương trình công tác của Đảng bộ.
      Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ. Đảng ủy thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Kết quả 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đảng bộ được học tập các Chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hằng năm chủ động xây dựng, ban hành các văn bản để tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định… của Đảng; trong đó ngay đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chú trọng quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ. Vận dụng, phối hợp các hình thức, cách thức tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, như: tham gia đầy đủ các Hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức, tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” hàng tháng, tổ chức tọa đàm, hội thảo cấp khoa, cấp Trường… Quán triệt, triển khai và chỉ đạo 100% đảng viên hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, như: cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc thi “Tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng”. Chú trọng công tác biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, nói không đi đôi với làm.
 
       
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
     Công tác tổ chức cán bộ thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc của Đảng; tập trung giải quyết yêu cầu về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng và bảo đảm về cơ cấu đội ngũ đảng viên, giảng viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Công tác cán bộ được quan tâm chú trọng, chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đảm bảo quy trình, đúng tiêu chuẩn, chức danh, vị trí trong danh sách quy hoạch đã được phê duyệt. Đảng ủy trường luôn quan tâm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúngnhư: Cử 01 đồng chí đi đào tạo NCS, 01 đồng chí đăng ký dự tuyển; 08đồng chí đi đào tạo ngoại ngữ văn bằng 2 chuẩn bị điều kiện NCS; Cử 04 đồng chí đi học cao học, (trong đó, có 01 đồng chí đã hoàn thành chương trình, 03 đồng chí đang học); Đào tạo, hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị (16 đồng chí, trong đó: đào tạo 03, hoàn chỉnh 13); cử 04 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương; bồi dưỡng chương trình chuyên viên cao cấp 01 đồng chí, trên 147 lượt cán bộ, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ... (vượt chỉ tiêu đề ra). Đồng thời, trong sinh hoạt đảng, luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Đảng bộ, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chất lượng, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả công tác tháng trước và ban hành Nghị quyết thực hiện công tác tháng sau. Giới thiệu đảng viên thường xuyên liên hệ nơi đảng viên cư trú theo đúng quy định. Công tác phát triển đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức kết nạp 01 đảng viên mới. Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí. Kết quả đánh giá chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Từ năm 2020 đến năm 2022, Đảng bộ luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
 
Đại hội Chi bộ Xây dựng Đảng – Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2022 - 2025
 
     Bên cạnh đó, Đảng ủy trường luôn nhận thức sâu sắc bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay là hết sức quan trọng, do đó đã lãnh đạo và quán triệt cho đảng viên thực hiện tốt các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; giữ gìn trật tự an toàn cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt những quy định của cơ quan về phòng gian, bảo mật. Đảng ủy luôn nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đảng viên, không để xảy ra hiện tượng lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống; luôn đề cao cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Sử dụng tài liệu mật theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Không có đảng viên vi phạm quy chế bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện kỷ luật phát ngôn theo đúng Nghị quyết của Đảng. Thường xuyên rà soát tiêu chuẩn chính trị và chính trị hiện nay của đảng viên phục vụ cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
     Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì, thực hiện theo đúng quy định, các chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Định kỳ, Đảng ủy nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Qua kiểm tra, giám sát, 100% tổ chức đảng đều chấp hành tốt cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy chế làm việc; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được nâng lên; không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Hằng tháng, qua công tác tự kiểm tra, giám sát, các chi bộ nắm rõ tình hình đảng viên chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy thực hiện kiểm tra đối với 3/4 chi bộ và 4/6 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 01 chi bộ và 02 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện giám sát thường xuyên; kiểm tra đối với 01 chi bộ; giám sát chuyên đề 03 chi bộ và 06 đảng viên. Đảng bộ không có vi phạm về tài chính đảng, không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Không có thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên.
     Đảng ủy luôn coi trọng làm tốt công tác dân vận, chú trọng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến; phát huy tinh thần dân chủ, đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua. Xây dựng và triển khai tổ chức mô hình “Dân vận khéo”. Công tác dân vận được đẩy mạnh, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể. Tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ.
     Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ còn một số hạn chế, khuyết điểm sau: Việc tuyên truyền, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến còn hạn chế; nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền còn lúng túng do đó chưa phát huy được tiềm năng và sáng tạo của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ thực hiện chưa đạt, trong đó có chỉ tiêu chưa thực hiện được (như công tác phát triển đảng viên, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, lao động và đảng viên).
     Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác Xây dựng Đảng qua một nửa nhiệm kỳ, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ xác định cần phải tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
     Một là, tiếp tục nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của tỉnh; của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV; nghị quyết của Đảng bộ trường; chính sách pháp luật của Nhà nước và cập nhật những thông tin thực tiễn để vận dụng vào công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học có hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng gắn với gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.
     Hai là,đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng từng bước cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên phù hợp với thực tế của Đảng bộ; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, phát huy dân chủ nội bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ.Thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng bộ, đảm bảo sự chỉ đạo từ xây dựng kế hoạch, ban hành nghị quyết đến tổ chức thực hiện nghị quyết. Quán triệt cho đảng viên nhận thức sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay.
     Ba là, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Tăng cường tự kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, giám sát việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú, giám sát việc thu chi tài chính của đảng... Thực hiện tốt giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong Đảng bộ. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.
    Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Nguyễn Văn Hiệp, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh

Tin liên quan