Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

21-08-2019 14:19

     Ngày 16/8/2019, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp đến toàn thể cấp ủy viên và đảng viên trong đảng bộ. Tại hội nghị, đảng viên, quần chúng ưu tú trong toàn Đảng bộ đã được các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Cục quán triệt Bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII  của Đảng; Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày16/7/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn; Kế hoạch số 132-KH/ĐUK, ngày 02/8/2019 của của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và Kế hoạch số 86-KH/ĐU, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh về việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 
 
Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Phó bí thư Đảng ủy quán triệt Bài phát biểu của Tổng bí thư   
  Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của cấp trên
 
      Cũng trong khuôn khổ Hội nghị này, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ.
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị
 
      Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy Cục yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong đảng bộ cần quán triệt, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích việc tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Yêu cầu các chi bộ cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng của cấp mình, nhất là về công tác nhân sự, phải đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của chi ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãnh phí, tiêu cực./.
 
Trần Mạnh Hùng, UV BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 3, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh

 

Tin liên quan