Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Hơn nửa nhiệm kỳ nhìn lại công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Chi bộ sở Tư pháp

02-11-2023 15:03

       Với mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Chi bộ Sở Tư pháp đề ra là tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Tư pháp, lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

      Trong thời gian qua công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Chi bộ Sở Tư pháp quan tâm đẩy mạnh triển khai, quán triệt kịp thời nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương (khóa XIII), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.... tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (CVVCNLĐ) trong cơ quan bằng nhiều hình thức đa dạng như: phổ biến trên hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức lồng ghép vào buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng tại cơ quan, các cuộc họp của Chi bộ và các tổ chức đoàn thể, sao gửi văn bản trên Hệ thống văn bản điều hành - VNPT. Qua đó, giúp cho CVVCNLĐ trong cơ quan nâng cao nhận thức, hiểu biết trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
 
      Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Chi bộ đều ban hành các kế hoạch chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng công chức, viên chức. Qua thực hiện cho thấy, 100% đảng viên, CCVCNLĐ Sở Tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, tích cực trong việc tham mưu thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
      Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận khéo giai đoạn 2022-2025, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” qua đó củng cố vững chắc lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với Đảng.
 
Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Sở Tư pháp
 
      Trong những năm qua công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Chi bộ luôn được quan tâm, thực hiện tốt. Cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan phối hợp chặt chẽ trong xây dựng quy hoạch, đánh giá, sử dụng cán bộ. Hằng năm tổ chức 12 kỳ sinh hoạt cấp ủy, 12 kỳ sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, sau mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ thực hiện chấm điểm theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 88%; tổ chức sinh hoạt chuyên đề đạt 6 kỳ. Công tác nghiệp vụ đảng viên được quan tâm thực hiện theo quy định.
         
      Công tác quy hoạch cấp ủy, phát triển đảng viên được rà soát, thực hiện thường xuyên. Giai đoạn 2020-2023 Chi bộ đã có những đột phá trong phát triển đảng viên, cử 15 lượt quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, trao Quyết định kết nạp Đảng đối với 09 đảng viên, trao Quyết định chuyển đảng chính thức đối với 05 đảng viên.     
         
 Quần chúng của Chi bộ được tổ chức kết nạp tại Lễ Kết nạp đảng viên do Đảng ủy Khối tổ chức
 
      Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, chi bộ đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% đảng viên, giám sát chuyên đề đối với: 06 đảng viên; kiểm tra đối với 05 đảng viên, kết quả: 100% đảng viên chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan không có CCVCNLĐ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ sinh hoạt đảng.
 
      Với vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng chính quyền, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; xây dựng Phương án kiện toàn, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định lộ trình, nhiệm vụ triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trực thuộc Sở Tư pháp; xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc tại Sở Tư pháp và đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thực hiện phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động tại các phòng chuyên môn thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên cơ sở số lượng được giao theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Thường xuyên tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2021 -2026, góp phần nâng cao chất lượng nguồn cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử của cấp ủy, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã lựa chọn được đúng cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của các phòng, đơn vị.
         
      Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, thời gian còn không nhiều, Chi bộ Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm vững tình hình đảng viên, quần chúng để kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng và điều động, luân chuyển cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ, nâng lên năng lực công tác và có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức.
 
Lương Văn Chuyền, Chi bộ Sở Tư pháp

Tin liên quan