Tài liệu, nghiên cứu

"Đề cương tuyên truyền thực hiện Nghị Quyết số 30-NQ/TU, ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030 "

17-03-2022 15:34

Trân trọng giới thiệu "Đề cương tuyên truyền thực hiện Nghị Quyết số 30-NQ/TU, ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030 " để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Đề cương tuyen truyen NQ30 4 sua 1.doc

Tin liên quan