Tài liệu, nghiên cứu

“Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”

17-03-2022 15:34

Trân trọng giới thiệu “Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành để các đơn vị làm tài liệu tuyên truyền

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 DC HD 27.pdf

Tin liên quan