Tài liệu, nghiên cứu

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII

24-06-2022 17:26

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 bpb_cand14-628ct29.doc

Tin liên quan