Thông tin tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt chi bộ

Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn (27/9/1954 - 27/9/2023)

26-09-2023 07:33

     

     1. Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn ra đời, tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1954 - 1964 

     Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. miền Nam tiếp tục tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
     Thực hiện chủ trương của Trung ương và của Liên khu ủy Việt Bắc về việc kiện toàn tổ chức lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn, giữa năm 1954, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã báo cáo, đề nghị Liên khu ủy Việt Bắc xem xét, quyết nghị để Tỉnh ủy Lạng Sơn được thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn.
     Ngày 27/9/1954, Liên khu ủy Việt Bắc đã ban hành Nghị quyết số 101-NQNS/LKVB công nhận đề nghị của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn và chỉ định đồng chí Bình Công, cán bộ Ty Tuyên truyền - Văn nghệ tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Ngô Tất Đạt, Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Lê Thanh, Bí thư Đảng đoàn thanh niên tỉnh Lạng Sơn tham gia Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn.  
     Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là lãnh  đạo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan của tỉnh về chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng; từ đó chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, tham gia tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
     Sau khi được thành lập,dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh đã bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo các cơ sở đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên kiểm điểm về nhận thức và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn mới; tập trung tháo gỡ những khó khăn trong thực thi công việc, làm chuyển biến tư tưởng, tạo sự thống nhất hành động của cán bộ, đảng viên, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phân công cán bộ, đảng viên của các ban, ngành của tỉnh tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm tô, cải cách ruộng đất ở địa phương; tuyên truyền về chính sách dân tộc của Đảng; tuyên truyền ngăn chặn các phần tử xấu xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng; đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội.
     Ngày 25/5/1955, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 140-NQ/TU về nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy, đồng thời chỉ định đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân, Chính Đảng xung quanh tỉnh. Ngày 22/3/1956, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 102-NQ/TĐB về bổ sung Ban Đảng ủy, quyết định bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Nhỡ, Chánh thư ký Liên hiệp Công đoàn, Bí thư Đảng đoàn Công đoàn tỉnh vào Ban Đảng ủy Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh.
     Thực hiện sự hướng dẫn của Tỉnh ủy về công tác sửa sai trong cải cách ruộng đất, ngày 24/12/1956 Đảng ủy Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh đã ban hành công văn gửi các chi bộ cơ sở, chỉ đạo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên các cơ quan trong đợt sửa sai; củng cố lại tổ chức, chính quyền, đoàn thể đã tạo bầu không khí yên tâm, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tiến hành rà soát, các chi bộ, đảng bộ ở các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, tổ chức hội nghị về công tác xây dựng Đảng với cấp ủy Đảng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh để triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể về phát triển đảng viên, thành lập chi bộ đảng ở những cơ quan có đủ đảng viên nhưng còn sinh hoạt chi bộ ghép, trong đó chú trọng chỉ đạo phát triển đảng viên ở cơ quan chưa có đảng viên. Kết quả đến cuối năm 1957, đã kiện toàn, củng cố được 23 chi bộ với hơn 500 đảng viên.
     Ngày 18/4/1959, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 229-NQ/TĐB bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh đối với đồng chí Vy Khánh Đạo, Phó Ty Thương nghiệp Lạng Sơn và đồng chí Hoàng Trần Cảnh, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ngày 04/5/1959, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 259-NQ/TĐB bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh gồm các đồng chí: Hoàng Hải Tâm, Phó Ty Y tế Lạng Sơn; Hoàng Văn Đức, Thường vụ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 30/7/1959, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 410-NQ/TĐB về việc đề bạt cán bộ, quyết nghị đề bạt đồng chí Nguyễn Hơn, Đảng ủy viên giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn. Sau gần hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác xây dựng Đảng, đến giữa năm 1960, Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh chỉ đạo phát triển được 39 đảng viên, kiện toàn được 02 chi bộ đảng, nâng lên tổng số 25 chi bộ và tất cả các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đều có đảng viên.
     Đầu tháng 8/1960, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất được tổ chức tại thị xã Lạng Sơn; từ Đại hội này Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng xung quanh tỉnh đổi tên thành Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng tỉnh Lạng Sơn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng tỉnh Lạng Sơn khóa I gồm 11 đồng chí ủy viên chính thức và 02 đồng chí ủy viên dự khuyết; Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Hoàng Thanh Sơn được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Hơn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn mới là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng; tăng cường bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn; củng cố các chi bộ đảng, phát triển đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, công tác quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hoàn thành nhiệm vụ được giao.  
     Thực hiện quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát động cuộc vận động xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, sau hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Tỉnh ủy tổ chức, Đảng ủy Cơ quan Dân, Chính Đảng tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đảng cơ quan ban, ngành cấp tỉnh quán triệt triển khai cuộc vận động đến toàn thể đảng viên. Xác định cuộc vận động xây dựng “Chi bộ 4 tốt” vừa là yêu cầu tiêu chuẩn xây dựng chi bộ Đảng, vừa là nội dung nhiệm vụ quan trọng của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị và là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.
     Trong hai ngày 28 và 29/5/1962, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai được tổ chức tại thị xã Lạng Sơn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng tỉnh Lạng Sơn khóa II gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Khắc Nhị được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lại Xuân Thương được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm tới là: Nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho cán bộ, đảng viên, thực hiện sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Chú trọng công tác phát triển đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, xây dựng “chi bộ 4 tốt” làm hạt nhân lãnh đạo phong trào. Phấn đấu có 2/3 số chi bộ đảng đạt tiêu chuẩn “chi bộ 4 tốt”. Quản lý chặt chẽ cán bộ, tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực công tác theo kịp yêu cầu nhiệm vụ.
     Kết quả trong ba năm (1962-1964), phát triển được 69 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 564 đồng chí sinh hoạt tại 36 chi bộ trực thuộc; chỉ đạo củng cố 15 công đoàn cơ sở với 1.308 đoàn viên, 21 chi đoàn thanh niên với 628 đoàn viên; tiến hành kiểm tra 19 chi bộ, hơn 200 đảng viên; qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 17 trường hợp đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, đề nghị khai trừ 09, cách chức 05, không công nhận danh hiệu đảng viên 03.
     2. Đảng bộ Cơ quan Dân, Chính, Đảng tỉnh Lạng Sơn tham gia củng cố hậu phương, tích cực chi viện cho tiền tuyến, thực hiện nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia (1965 - 1985)
     Cuối năm 1965, Tỉnh ủy điều động đồng chí Trương Ích Trung đến nhận công tác tại Đảng ủy Cơ quan Dân, Chính, Đảng tỉnh và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy    thay đồng chí Nguyễn Khắc Nhị được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới. Tháng 8/1969, Tỉnh ủy điều động đồng chí Lê Thiệu đến nhận công tác tại Đảng ủy Cơ quan Dân, hính Đảng tỉnh và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, thay đồng chí Trương Ích Trung được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới.
     Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên, kết nạp lớp đảng viên Hồ Chí Minh, Đảng bộ cơ quan Dân chính Đảng tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nghiên cứu, quán triệt lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước; chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho quần chúng góp ý kiến xây dựng đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, về vai trò của đội ngũ đảng viên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Xây dựng kế hoạch, tiến hành xem xét, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ từ năm 1965 đến     năm 1970, trong đó chú trọng kiểm điểm kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, lần thứ V về công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đảng viên.
     Trong bối cảnh phải sơ tán chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, cán bộ của Đảng ủy được tỉnh điều động, tăng cường thực thi các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, nhưng Đảng ủy vẫn duy trì các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị chương trình cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Trong 4 năm, Đảng bộ đã phát triển được 358 đảng viên mới; hàng năm tổ chức kiểm tra từ 10-14 chi bộ, 490 đảng viên, đề nghị và thi hành kỷ luật 80 trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, thoái thác không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm đạo đức, lối sống.
     Tháng 8/1973, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành nghị quyết chỉ định đồng chí Dương Quốc Tiến đến nhận công tác tại Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Cùng với việc chỉ đạo kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên theo Chỉ thị số 192 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh đã chú trọng công tác phát triển đảng viên, từ năm 1973-1975 đã phát triển được 74 đảng viên mới.
     Ngày 30/4/1975 chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cùng với nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đón nhận tin thắng lợi trong niềm hân hoan trọn vẹn, tràn đầy niềm tin, niềm tự hào về những đóng góp của Đảng bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.
     Ngày 27/12/1975, tại kỳ họp thứ hai Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa V quyết định hợp nhất tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng thành tỉnh Cao Lạng; các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh nhanh chóng được sáp nhập. Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Lạng Sơn sáp nhập với Đảng bộ    Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Cao Bằng thành Đảng bộ Chính, Dân, Đảng tỉnh Cao Lạng, trụ sở làm việc tại thị xã Cao Bằng. Ngày 04/3/1976, Tỉnh ủy Cao Lạng ban hành Nghị quyết số 08/NQ/TC/CL chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Chính dân Đảng tỉnh Cao Lạng gồm 09 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Dương Quốc Tiến giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lê Đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Thực hiện Quyết định số 14-QĐ/TW, ngày 20/02/1978 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Lạng đã chỉ đạo Đảng ủy Chính dân Đảng tỉnh Cao Lạng triển khai bàn giao tổ chức đảng và đảng viên về cơ sở địa phương, nơi cơ quan của tổ chức đảng đó đóng trụ sở. Đến giữa năm 1978, Đảng ủy Chính dân Đảng tỉnh Cao Lạng đã làm thủ tục tổ chức bàn giao 41 chi bộ với 786 đảng viên về trực thuộc Thị ủy Cao Bằng; 11 chi bộ với 120 đảng viên về trực thuộc Thị ủy Lạng Sơn.
     Ngày 09/10/1978, Tỉnh ủy Cao Lạng ban hành Nghị quyết số 336/NQ-TUCL về giải thể Đảng ủy Chính, Dân, Đảng tỉnh Cao Lạng. Ngày 29/12/1978, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tách tỉnh Cao Lạng trở lại hai tỉnh cũ là Lạng Sơn và Cao Bằng. Trong bối cảnh tỉnh Lạng Sơn vừa được chia tách trở lại, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh chưa kịp ổn định làm việc, ngày 17/02/1979 Trung Quốc đã huy động lực lượng tấn công xâm lấn biên giới nước ta, trong đó có địa bàn Lạng Sơn. Cùng với quân và dân các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, quân và dân Lạng Sơn liên tục chiến đấu kiên cường, từ ngày 17/02 đến ngày 15/3/1979, quân Trung Quốc phải rút lui hoàn toàn. Quân và dân Lạng Sơn đã lập những chiến công vẻ vang, góp phần cùng quân và nhân dân ở các tỉnh biên giới phía Bắc giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.
     Trước thực trạng các chi, đảng bộ của các cơ quan tỉnh có một số chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Chi Lăng, một số trực thuộc Thị ủy Lạng Sơn nên cơ cấu tổ chức không đồng bộ; một số nơi hoạt động của chi bộ yếu kém, nhiều tháng không sinh hoạt; quần chúng, nhất là đoàn viên thanh niên có nguyện vọng tha thiết vào Đảng nhưng chưa được quan tâm đúng mức;... Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra lúc này là phải tái lập lại Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và Đoàn thanh niên Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.
     Ngày 08/11/1982, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 12-QĐ/TW, nội dung quyết định chỉ rõ: “Về công tác đảng vụ, nếu nơi nào đã giao về thành ủy trực thuộc tỉnh hoặc quận, Thị ủy mà Đảng bộ hoạt động tốt thì vẫn để như cũ. Nếu xét thấy cần thì có thể lập Đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy, Tỉnh ủy”. Sau đó, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Thông tri số 3395-TT/TW, ngày 28/12/1982 về việc chỉ đạo các Tỉnh ủy thành lập Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh theo các khối công tác trực thuộc Tỉnh ủy. Thực hiện chủ trương trên, ngày 20/7/1983, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 95-NQ/TU về việc thành lập chuyển giao tổ chức Đảng, theo đó thành lập Đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Đảng ủy khối cơ quan chính dân đảng và Đảng ủy khối cơ quan kinh tế. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng, Ban Thường vụ Thị ủy Thị xã Lạng Sơn và Ban Tổ chức Tỉnh ủy bàn giao đầy đủ tình hình tổ chức cơ sở đảng, hồ sơ đảng viên theo đúng nguyên tắc thủ tục. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan chính dân đảng 15 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí, trong đó đồng chí Vũ Ngọc Chương, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức vụ Bí thư kiêm chức và đồng chí Trần Đình Hách, Thường vụ Liên hiệp Công đoàn tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư chuyên trách. Ban Chấp hành Đảng ủy khối có trách nhiệm tổ chức đại hội bầu ra Ban Chấp hành đảng ủy mới theo Điều lệ Đảng quy định.
     Ngày 14/5/1984, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 56-NQ/TU về thành lập Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức bộ máy được cử Ủy ban kiểm tra và thành lập Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo để tham mưu, giúp việc Đảng ủy; biên chế được giao từ 6 - 8 cán bộ chuyên trách. Ngày 25/5/1984, Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí và chỉ định đồng chí Hoàng Tiến giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Tháng 6/1984, Đoàn thanh niên Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn được thành lập. Sau khi kiện toàn về tổ chức, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã tổ chức cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên. Trong 2 năm 1984-1985, Đảng ủy đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho 131 quần chúng ưu tú, phối hợp với Trường Đảng tỉnh tổ chức 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 46 đảng viên mới; kết nạp được 16 đảng viên mới. Thông qua cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm, phát hiện, xử lý đối với các trường hợp đảng viên vi phạm; kết quả của cuộc vận động đã góp phần quan trọng bước đầu đổi mới phong cách làm việc của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể. Những nỗ lực của Đảng bộ Các cơ quan tỉnh trong lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là tiến hành cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên, làm chuyển biến nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đã góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn giành được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị.
     3. Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ thực hiện công cuộc đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (1986 - 2023)
     Trong hai ngày 23 và 24/9/1986, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII được tiến hành tại thị xã Lạng Sơn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Hoàng Tiến được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Ma Cẩm Nang được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Nghị quyết Đại hội nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu là: Tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng và các quan điểm của Đảng; quán triệt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Đảng bộ cơ quan vững về chính trị tư tưởng, mạnh tổ chức, tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết với các biểu hiện không chấp hành Điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi việc chấp hành Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước là thước đo ý thức trách nhiệm và tư cách người đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về phẩm chất và năng lực.
     Năm 1987, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành cuộc vận động “Làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội”; Chỉ thị số 01 và 02 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong cấp ủy và cán bộ cơ quan Đảng ủy tham gia cùng các ban, ngành chức năng của tỉnh kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp; củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng quy chế, kiện toàn cấp ủy, cải tiến nội dung sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cho đảng viên,... Sau một năm thực hiện cuộc vận động “Làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội”, Đảng bộ đã kết nạp được 08 đảng viên mới; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra 06 chi bộ có dấu hiệu vi phạm, xem xét, giải quyết 12 đơn tố cáo của cán bộ, đảng viên; đề nghị xử lý kỷ luật 22 trường hợp đảng viên với các hình thức khiển trách 03, cảnh cáo 10, cách chức 02, khai trừ 07 do vi phạm chính sách pháp luật, vi phạm nguyên tắc xây dựng Đảng, thoái hóa về đạo đức, lối sống.
     Ngày 24/11/1987, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 489-NQ/TU phân công, điều động đồng chí Hoàng Tự, Tỉnh ủy viên, UV BCH Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Hoàng Tiến được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới.
     Từ cuối năm 1988 đến giữa năm 1990, Tỉnh ủy đã tăng cường cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách cho Đảng ủy Các cơ quan tỉnh. Ngày 10/12/1988, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 881-QĐ/TU chỉ định đồng chí Nguyễn Như Luyện, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh. Tháng 4/1989, Ban Chấp hành Đảng bộ bầu đồng chí Nguyễn Như Luyện giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Ma Cẩm Nang nghỉ chế độ. Ngày 09/4/1990, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TU chỉ định, bổ sung 03 đồng chí: Chu Thắng, Hà Chương, Hoàng Mạnh Tuyên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh.
     Sau khi tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 118-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Cho nhân dân các bản sát biên được sang Trung Quốc thăm thân và trao đổi hàng hóa thiết yếu”, tình hình biên giới Lạng Sơn bắt đầu có sự chuyển biến tích cực, giúp cho nhân dân các bản sát biên có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đi lại giữa hai bên biên giới, mua bán, trao đổi hàng hóa, khắc phục được một phần khó khăn trong sinh hoạt. Nhiều người tập trung về các xã biên giới để sang Trung Quốc mua hàng hóa đã làm cho tình hình trật tự xã hội khu vực biên giới diễn biến phức tạp, tác động tới cán bộ, đảng viên, nhân dân ở khu vực nội địa trong tỉnh. Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nhanh chóng chấn chỉnh lại nền nếp làm việc, công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị; Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc khẩn trương tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh nền nếp làm việc, kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân sai phạm, đề cao tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của đảng, chính sách của Nhà nước.                             
     Trong hai năm 1989-1990, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành khảo sát, xây dựng đề án củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8B về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên ở cơ sở theo hướng đổi mới phong cách và phương thức hoạt động. Đến cuối năm 1990, đã có 45/55 chi, đảng bộ có tổ chức công đoàn cơ sở và 36/55 chi, đảng bộ có chi đoàn thanh niên.
     Từ ngày 28 đến ngày 30/10/1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII được tiến hành tại thị xã Lạng Sơn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa VIII gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Như Luyện được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hoàng Mạnh Tuyên được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Hà Chương được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đại hội đã đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới là: “Đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đây là nhiệm vụ hàng đầu quan trọng trong yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, là việc làm thường xuyên đảm bảo cho Đảng luôn vượt lên ngang tầm nhiệm vụ cách mạng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Từng bước nâng cao về mặt lý luận, gắn với bồi dưỡng thực tiễn. Đổi mới và kiện toàn một bước căn bản về các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Kiện toàn đội ngũ cấp ủy đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng. Đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng lên một bước về chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi, đảng bộ, chất lượng ra nghị quyết. Đổi mới phương thức tổ chức các lớp bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ, bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng viên mới. Coi trọng chất lượng về năng lực phẩm chất và trình độ; tăng thành phần xuất thân là công nhân, là nữ, dân tộc ít người, từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên. Phấn đấu nâng số đảng viên tiền phong gương mẫu lên từ 65%-70%, kết nạp từ 150-200 đảng viên mới”.
     Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về đổi mới chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt các Quy định số 49, 51, 54 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp; hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở xây dựng quy chế làm việc, đổi mới, cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ cho phù hợp, chất lượng, đảm bảo các nguyên tắc, chế độ quy định; phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên thông qua công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, bồi dưỡng phát triển đảng viên, phấn đấu nâng tỷ lệ cơ sở đảng vững mạnh lên 30%, hạ tỷ lệ cơ sở đảng yếu kém xuống 10%. Kết quả, số cơ sở yếu kém từ 6,9% năm 1992 giảm xuống còn 3,4% năm 1995; đảng viên loại 1, loại 2 tăng và đảng viên loại 3, loại 4 giảm.
     Từ ngày 12 đến ngày 14/3/1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX được tiến hành tại thị xã Lạng Sơn. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 06 đồng chí, đồng chí Nguyễn Như Luyện được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trần Ngọc Bình được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Triển được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Nghị quyết Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của công tác đổi mới chỉnh đốn Đảng đối với Đảng bộ giai đoạn 1996 - 2000 là: Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng thực tiễn, làm cho đảng viên và quần chúng thấu suốt các quan điểm, chủ trương, định hướng, vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam. Triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Các cơ quan tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đạt từ 95% trở lên. Đổi mới nâng cao chất lượng giao ban tháng với cấp ủy cơ sở, thực hiện được thông tin thời sự đến 100% tổ chức cơ sở đảng. Chọn cử đảng viên học lý luận chính trị dài hạn, tập trung; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 100% cấp ủy viên cơ sở, dưới cơ sở. Xây dựng kế hoạch, tạo nguồn, giáo dục bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới; mục tiêu đến năm 2000 kết nạp từ 350 đảng viên mới trở lên. Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Kiểm tra toàn diện mỗi năm đạt từ 15-20% cơ sở đảng; 100% đảng viên được kiểm tra thường xuyên qua các đợt sinh hoạt chính trị và tổng kết năm. Xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng ngày càng cao; mục tiêu hàng năm, tỷ lệ đảng viên loại 1 đạt từ 85% trở lên, giảm thấp tỷ lệ đảng viên loại 2, loại 3, giảm tỷ lệ đảng viên loại 4 xuống dưới 0,5% vào năm 2000. Phấn đấu giữ vững Đảng bộ không có cơ sở yếu kém; đến năm 2000 đạt trên 70% cơ sở trong sạch, vững mạnh.
     Ngày 04/10/1996, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về việc điều động đồng chí Hoàng Thăng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cơ sở đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa IX. Ngày 22/10/1996, Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã bầu đồng chí Hoàng Thăng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Trần Ngọc Bình nhận nhiệm vụ mới.
     Từ năm 1996, Đảng ủy tiếp nhận bản tin “Thông báo nội bộ” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp đến các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Năm 1997, Đảng ủy đã tổ chức được 08 buổi thông tin thời sự, chính sách cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; tổ chức được 01 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho 125 đồng chí cấp ủy cơ sở và 145 đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra của cơ sở Đảng. Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở đảng, tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, kiện toàn cấp ủy ở các chi, đảng bộ còn thiếu cấp ủy viên, kiểm tra nội dung sinh hoạt đảng, việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 04 tổ chức cơ sở đảng với 14 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; đề nghị thi hành kỷ luật 16 trường hợp đảng viên vi phạm nguyên tắc của Đảng, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức lối sống; đồng thời xóa tên 03 đảng viên do bỏ sinh hoạt nhiều kỳ không lý do và xin ra khỏi Đảng. Đến tháng 11/1997 toàn Đảng bộ có 60 tổ chức cơ sở đảng      (15 đảng bộ, 45 chi bộ). Với sự tăng cường chỉ đạo của Đảng ủy trong hai năm 1996-1997, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ đã có hướng chuyển biến tiến bộ; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt từ 61% - 65%, không có cơ sở đảng yếu kém.
     Theo Nghị quyết số 56-NQ/TU, ngày 14/4/1984 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, trong đó có việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. Nhưng do điều kiện thiếu cán bộ, nên từ năm 1984-1997 Đảng ủy vẫn chưa thành lập được các ban chuyên trách. Trước yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 258-QĐ/TU, ngày 27/4/1998 về việc thành lập các ban chuyên trách thuộc Đảng ủy Các cơ quan tỉnh gồm Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy.
     Trong ba năm (1998 - 2000), Đảng ủy tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; kết quả có trên 95% đảng viên và 80% quần chúng tham gia nghiên cứu, học tập. Mỗi năm Đảng ủy tổ chức 08 buổi tuyên truyền về thời sự, chính sách cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; cung cấp đầy đủ bản tin “Thông báo nội bộ” đến các chi, đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở. Chú trọng chỉ đạo củng cố tổ chức các cơ sở Đảng phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của mỗi loại hình cơ quan, đơn vị; phân công cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách của Đảng ủy định kỳ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy cơ sở chấp hành tốt quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường công tác quản lý đảng viên. Thực hiện Chỉ thị     số 29 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra của đảng, Đảng ủy đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên một số đảng bộ, chi bộ và giải quyết đơn thư tố cáo đảng viên; kết quả, Đảng ủy thi hành kỷ luật 62 trường hợp đảng viên vi phạm nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, vi phạm đạo đức lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm.
     Từ ngày 22 đến ngày 24/11/2000, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ X được tiến hành tại thị xã Lạng Sơn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành    gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Như Luyện được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hoàng Thăng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Lê Quang Hiệp được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Nghị quyết Đại hội nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của công tác xây dựng Đảng là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng để nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Triển khai, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, đảm bảo quyền được thông tin  đến 100% đảng viên, trên 80 % quần chúng. Tăng cường công tác xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hàng năm số cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt trên 75%, không có cơ sở đảng yếu kém, tỷ lệ đảng viên loại 1 đạt      trên 90%. Hàng năm kết nạp trên 100 đảng viên mới. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu 85% trở lên cán bộ có trình độ trung cấp trở lên. Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ mỗi cơ sở đảng được kiểm tra ít nhất 01 lần, có từ 98% đảng viên trở lên được kiểm tra qua các kỳ sinh hoạt chính trị và các kỳ kiểm điểm mỗi năm.
     Trong hai năm (2001-2002), Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy. Chú trọng chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy và thủ trưởng cơ quan trong quản lý cán bộ, đảng viên, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Tổ chức bồi dưỡng 555 quần chúng ưu tú là đối tượng kết nạp Đảng; kết nạp 238 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ năm 2002 lên 2.376 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức kiểm tra toàn diện 05 tổ chức, kiểm tra chuyên đề 34 tổ chức, kiểm tra 10 tổ chức và 33 đảng viên về nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và chấp hành quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm; đã xem xét, đề nghị và thi hành kỷ luật 66 trường hợp đảng viên vi phạm; đồng thời xử lý kỷ luật 04 tổ chức đảng do buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đảng viên dẫn đến đảng viên vi phạm pháp luật, nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng.
     Ngày 10/10/2003, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 474-QĐ/TU về việc đổi tên Đảng ủy Các cơ quan tỉnh thành Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh; ban hành kèm theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh. Ngày 30/6/2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 598-QĐ/TU về việc chỉ định đồng chí Hoàng Thăng, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Quyền Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Nguyễn Như Luyện nghỉ chế độ. Ngày 07/10/2005, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1013-QĐ/TU về việc điều động, phân công đồng chí Hoàng Trung Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh.
     Từ năm 2003 đến năm 2005, Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, triển khai học tập, nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, các kết luận, chỉ thị của Trung ương. Năm 2004, Đảng ủy tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng ủy chọn cử 02 báo cáo viên tham gia hội thi cấp tỉnh, kết quả đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì. Triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập, kết quả có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích cá nhân và đạt giải Nhất tập thể. Tổ chức 05 lớp nhận thức về Đảng, 05 lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo và 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Kết nạp được 529 đảng viên mới. Đến cuối năm 2005, Đảng bộ có 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (22 đảng bộ, 47 chi bộ) với 2.679 đảng viên.
     Từ ngày 12 đến ngày 14/10/2005, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh lần thứ XI được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí và đồng chí Hoàng Trung Tuyến được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Chung được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Phạm Quang Cường được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đại hội đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới là: Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phấn đấu cơ sở trong sạch, vững mạnh đạt trên 75%, không có cơ sở yếu kém. Nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phấn đấu hàng năm đạt trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Chỉ đạo các cơ sở lãnh đạo xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh.
     Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XI và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ. Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các bước của cuộc vận động, tổ chức nghiên cứu đầy đủ, kịp thời các chuyên đề học tập; chỉ đạo cơ sở xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ chú trọng kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Cuộc vận động, việc học tập và “làm theo” của đảng viên. Tổ chức tốt Hội thi Báo cáo viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm Đảng bộ Khối và các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức tốt việc sơ kết cuộc vận động, đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và ý thức tự giác “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Duy trì đều đặn việc thông tin thời sự, chính sách, cung cấp đầy đủ bản tin thông báo nội bộ đến các chi, đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở. Trong 5 năm (2005-2010), đã tổ chức được 31 lớp học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2.589 quần chúng ưu tú và đảng viên mới; kết nạp được 810 đảng viên mới (vượt 15,71% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XI). Đến cuối năm 2010, toàn Đảng bộ có 3.326 đảng viên và 70 tổ chức cơ sở đảng (26 đảng bộ, 44 chi bộ). Số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 76,96% năm 2005 lên 79,95% năm 2010; tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh tăng năm 2005 có 76,47% đến năm 2010 có 94,2%. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tiến hành kiểm tra 75 tổ chức và 05 cấp uỷ cơ sở; giám sát chuyên đề đối với 09 tổ chức. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 300 lượt tổ chức đảng và 2.533 lượt đảng viên về thi hành kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, việc thu, chi, quản lý, sử dụng đảng phí và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 74 lượt tổ chức cơ sở. Xử lý kỷ luật 53 đảng viên vi phạm (giảm 48,04% so với nhiệm kỳ trước).
     Ngày 28/5/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1479-QĐ/TU về việc đổi tên Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh thành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ngày 20/5/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1465-QĐ/TU về việc điều động đồng chí Phạm Quang Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ngày 08/6/2010, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu đồng chí Phạm Quang Cường giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XI, nhiệm kỳ 2005-2010.  Ngày 14/6/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1484-QĐ/TU chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy Khối giữ chức vụ Quyền Bí thư Đảng ủy Khối khóa XI, nhiệm kỳ 2005-2010 thay đồng chí Hoàng Trung Tuyến nghỉ chế độ.
     Nhiệm kỳ 2005-2010 đã đánh dấu sự kiện thành lập của hai đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Hội Cựu Chiến binh Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh vào cuối năm 2008 và Công đoàn Viên chức tỉnh vào cuối năm 2009. Với phương châm tăng cường lãnh đạo xây dựng, củng cố các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, tạo cơ sở cho công tác phát triển đảng viên, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh; chăm lo kiện toàn, củng cố các tổ chức, công tác cán bộ của các đoàn thể quần chúng; tổ chức cho hội viên, đoàn viên được nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được cung cấp thông tin thời sự, chính sách, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên được tham gia xây dựng Đảng; không ngừng chỉ đạo phát triển đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng.
Từ ngày 10 đến ngày 12/8/2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 30 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 08 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Chung được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Phạm Quang Cường được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Đức Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ngày 23/9/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 01-QĐ/TU chỉ định đồng chí Nguyễn Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015.
     Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đã đề ra phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là: Triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và trên 90% quần chúng. Phấn đấu số cơ sở đạt trong sạch vững mạnh hằng năm đạt 65% trở lên để đến cuối nhiệm kỳ đạt 70%, không có cơ sở yếu kém. Mỗi năm kết nạp 150 đảng viên mới trở lên. Nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phấn đấu hằng năm số đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, hạn chế đến mức thấp nhất đảng viên vi phạm tư cách. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 70% trở lên. Phấn đấu số cơ quan đạt tiêu chuẩn có nếp sống văn hoá, cơ quan an toàn đạt trên 80% trở lên; các đoàn thể chính trị - xã hội hằng năm đạt vững mạnh 80% trở lên để đến cuối nhiệm kỳ đạt 85%, không có cơ sở yếu kém. Phấn đấu mỗi tổ chức đảng trực thuộc trong nhiệm kỳ được kiểm tra ít nhất 01 lần. Mỗi năm cấp uỷ cấp trên kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng từ 02 đến 03 cơ sở đảng, giám sát chuyên đề 03 đến 04 tổ chức đảng cấp dưới. Hằng năm đảm bảo 100% tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đã ban hành kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quy định, chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế để cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, từ đó đưa ra biện pháp khắc phục, sửa chữa. Ban hành các hướng dẫn về việc nghiên cứu, học tập, trao đổi, thảo luận các chuyên đề và nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Hằng năm vào dịp sinh nhật Bác, tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     Ngày 19/3/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 445-QĐ/TU điều động đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII thay đồng chí Nguyễn Văn Chung được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới. Ngày 19/9/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 705-QĐ/TU chỉ định đồng chí Hoàng Văn Thường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Ngày 04/10/2012, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu đồng chí Hoàng Văn Thường giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII thay đồng chí Phạm Quang Cường được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới.
     Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp, việc làm cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối bảo đảm vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và các ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ. Ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì tổ chức các hội nghị thông tin theo chuyên đề, tình hình thời sự, kinh tế - xã hội; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên. Ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 03/4/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng; thực hiện đồng bộ các biện pháp đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở. Ban hành và thực hiện tốt quy trình kiểm tra, quy trình giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; chú trọng và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn trong Đảng.
     Ngày 03/02/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1313-QĐ/TU điều động đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đến nhận công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII thay đồng chí Hoàng Văn Nghiệm được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới. Ngày 25/6/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1457-QĐ/TU điều động đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Đình Lập đến nhận công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XII.
     Kết quả trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở, phối kết hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, cổ vũ đảng viên, quần chúng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sản xuất thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Từ ngày 18 đến ngày 20/8/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí, đồng chí Vũ Văn An được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Vi Minh Tú và đồng chí Nguyễn Đức Thắng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Hoàng Chính được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đã đề ra phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là: Chỉ đạo các cơ sở đảng lãnh đạo đảng viên, quần chúng làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và trên 90% quần chúng. 100% cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Đến cuối nhiệm kỳ, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 65% trở lên, không có cơ sở yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%, hạn chế thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trở lên đạt 95%. 100% cơ sở có nguồn đều thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới, toàn Đảng bộ kết nạp được trên 750 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, mỗi cơ sở được kiểm tra hoặc giám sát ít nhất 01 lần, trong đó hằng năm Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối kiểm tra từ 05 tổ chức, giám sát chuyên đề từ 10 tổ chức trở lên; đảm bảo 100% tổ chức đảng và đảng viên được giám sát thường xuyên. Hằng năm, các đoàn thể chính trị - xã hội có số cơ sở đạt vững mạnh 85% trở lên, không có cơ sở yếu kém; số cơ quan đạt chuẩn văn hoá, cơ quan an toàn đạt từ 85% trở lên.
     Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; cụ thể hóa, ban hành 09 kế hoạch, 02 hướng dẫn, 03 công văn để chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Hằng năm, 100% cơ sở đảng, cấp uỷ các cấp đã thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết; sau kiểm điểm xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém của tập thể và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tham mưu, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; 100% cấp uỷ viên, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân theo quy định. Đại đa số cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết; những hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã từng bước được khắc phục. Đảng ủy đã thực hiện được 17 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Ban hành hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tổ chức sinh hoạt trong toàn Đảng bộ chuyên đề “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị”, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những biểu hiện có thể dẫn đến suy thoái và sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ để thống nhất thực hiện.
     Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động đăng ký và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá toàn khóa, hằng năm đạt kết quả khá rõ nét; cụ thể hóa, ban hành 02 quy định về trách nhiệm nêu gương; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và 100% cơ sở tổ chức nghiên cứu, học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; cụ thế hóa nội dung chuyên đề học tập toàn khóa, hằng năm vào chương trình công tác và đưa vào sinh hoạt chi bộ; đăng ký và thực hiện nội dung đột phá tập trung lãnh đạo thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, quy định trách nhiệm nêu gương và quy định về phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký “làm theo Bác” gắn với cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện hằng năm, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện. Tổ chức thành công 02 cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” và 01 hội thi sân khấu hóa “Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban hành hướng dẫn, định hướng các hình thức, chỉ đạo thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng chuyên đề và toàn Đảng bộ đã biểu dương, khen thưởng trên 90 lượt tập thể, 400 lượt cá nhân đã có thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức được nhiều hoạt động gặp mặt, biểu dương, cho các điển hình tiên tiến đi dâng hương, báo công tại Lăng Bác, khu di tích, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan, học tập kinh nghiệm và đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, trẻ em nghèo vượt khó tại các xã biên giới, xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Ngày 06/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1304 và 1305-QĐ/TU chuẩn y đồng chí Dương Xuân Huyên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương, UV BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 thay đồng chí Nguyễn Quốc Khánh và Hoàng Bích Nhung đã được điều động nhận nhiệm vụ mới.
Ngày 20/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1466-QĐ/TU điều động đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tràng Định đến nhận công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIII thay đồng chí Vũ Văn An nghỉ chế độ. Ngày 04/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 2311-QĐ/TU điều động đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
     Ngày 25/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2391-QĐ/TU điều động, phân công đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đình Lập đến nhận công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIII thay đồng chí Hướng Văn Độ nghỉ chế độ.
     Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm và hoàn thành 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, trong đó có 05 chỉ tiêu vượt. Trong chỉ đạo, điều hành đã có nhiều đổi mới, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với tập thể, cá nhân; các chương trình, kế hoạch công tác được cụ thể hóa trong từng tháng, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ, đặc biệt đây là nhiệm kỳ đầu tiên ban hành được 09 đề án, chuyên đề nghiên cứu và tổ chức hội thảo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; thiết lập, đưa vào hoạt động hiệu quả trang thông tin điện tử tổng hợp của Đảng bộ Khối; chỉ đạo thí điểm xây dựng 06 phòng tuyên truyền giáo dục tại cơ sở với phương châm kết hợp hiệu quả công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến và công khai phê bình; tổ chức được 03 hoạt động đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng đảng với Đảng ủy Khối cơ quan thành phố Nam Ninh, Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững. Công tác tổ chức xây dựng đảng được quan tâm, củng cố. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, xử lý kỷ luật đảng nghiêm minh và giải quyết đơn thư tố cáo kịp thời, đúng quy định; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. Công tác dân vận được quan tâm lãnh đạo đạt kết quả, với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ. Các cấp uỷ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả rõ nét; hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở, các địa bàn vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn được tổ chức đạt hiệu quả.
     Từ ngày 15 đến ngày 16/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 24 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Đức Thắng và đồng chí Phạm Thu Hằng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Đoàn Trung Diễn được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đã đề ra 08 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là: (1) Hằng năm, có ít nhất 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. (2) 100% chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (3) 100% chi, đảng bộ cơ sở thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo quy định. (4) Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%, không có cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%, hạn chế thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95%. (5) 100% cơ sở đảng có nguồn đều thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, hằng năm kết nạp được được ít nhất 120 đảng viên mới. (6) Trong nhiệm kỳ, mỗi cơ sở đảng được kiểm tra hoặc giám sát ít nhất 01 lần. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trực tiếp kiểm tra 03 tổ chức, giám sát chuyên đề 06 tổ chức. (7) Hằng năm, 3/3 đoàn thể chính trị - xã hội khối các cơ quan tỉnh và 85% các đoàn thể cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cơ sở yếu, kém; 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, an toàn về an ninh trât tự. (8) Hằng năm, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đại hội cũng đã đề ra 03 nội dung đột phá trong nhiệm kỳ mới, đó là: (1) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; trong nhiệm kỳ, đảm bảo khoảng 50% tổ chức cơ sở đảng xây dựng được 01 công trình hoặc 01 mô hình tập thể điển hình tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. (2) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. (3) Củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách các ban tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối đảm bảo chất lượng; sắp xếp, phân công nhiệm vụ đúng năng lực, sở trường để thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã kịp thời ban hành chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIV; ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; hằng năm cụ thể hóa, ban hành nghị quyết về nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể, với các giải pháp phù hợp đặc thù, tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Ngay năm đầu nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối; đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt như xây dựng, triển khai thực hiện 06Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối[1]. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ban hành, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được các cấp ủy trong Đảng bộ quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức, phù hợp với thực tiễn; trang thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ Khối được nâng cấp, hoạt động hiệu quả; khánh thành và đưa vào sử dụng Phòng truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành nghị quyết chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, tái bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn 1954 - 2020 và nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Lịch sử truyền thống Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong “làm theo” Bác với các mô hình, công trình cụ thể, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo làm theo lời Bác”, huy động nguồn lực, vận động xã hội hóa, phối hợp xây dựng được 01 công trình Nhà văn hóa hội đàm tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định và 15 công trình bê tông hóa đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới tại xã Bính Xá, Bắc Xa, huyện Đình Lập với tổng kinh phí khoảng 1,6 tỉ đồng; chỉ đạo và 100% tổ chức cơ sở đảng, tổ chức CTXH trực thuộc đăng ký xây dựng được 199 mô hình, công trình “Dân vận khéo làm theo lời Bác”. Công tác tổ chức xây dựng đảng được chú trọng, chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình ‘‘Chi bộ 4 Tốt” với 51 chi bộ thực hiện điểm trong năm 2023. Tổ chức thành công Lễ kết nạp đảng viên - Lớp đảng viên 90 năm kỷ niệm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023).Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng tiếp tục được duy trì thực hiện tốt; sinh hoạt đảng tiếp tục được nâng cao về chất lượng. Các cuộc kiểm tra, giám sát tăng về số lượng và có chuyển biến rõ nét về chất lượng; thiết lập đường dây nóng, banner tiếp nhận thông tin để phục vụ công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo các cấp uỷ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh, đồng thời vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Huy động cả hệ thống chính trị trong Khối các cơ quan tỉnh tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở, các địa bàn khó khăn, biên giới; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giải pháp và hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, cơ quan, đơn vị, Nhân dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chủ trì tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang và Thành ủy Lạng Sơn; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, các ban cán sự đảng tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì các cuộc họp Ban Thường vụ không giấy, thiết lập đưa vào sử dụng 02 phần mềm quản lý sinh hoạt đảng và phần mềm quản lý báo cáo công tác đảng và chỉ đạo thực hiện việc cài đặt, sử dụng nền tảng sổ tay đảng viên điện tử, triển khai thực hiện tốt việc xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản – điều hành I-office.
     Ngày 27/7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1335-QĐ/TU điều động đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định đến nhận công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thay đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ mới.
Phát huy truyền thống vẻ vang 69 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, trong từng giai đoạn, các cấp ủy, tổ chức đảng Khối các cơ quan tỉnh bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đã vận dụng sáng tạo, có biện pháp thích hợp để phát huy được lợi thế, nắm bắt thời cơ, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; nội bộ đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.
*      *
*
     Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn (27/9/1954 - 27/9/2023), ôn lại truyền thống của Đảng bộ là hoạt động giáo dục ý nghĩa, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa để củng cố, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn vững mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của công cuộc đổi mới đất nước, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẠNG SƠN

 


[1] 1) Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 - 2025”. 2) Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. 3) Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 - 2025”; 4) Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 - 2025”. 5) Đề án "Nâng cao chất lượng phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giai đoạn 2022 - 2025". 6) Đề án “Phần mềm hệ thống quản lý kết quả xếp loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn”.

Tin liên quan