Thông tin tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt chi bộ

TIN TỔNG HỢP THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2021

04-08-2021 10:54

 

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

     Từ ngày 05-08/7/2021, tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng sau:
     1. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
     Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Đây là những kế hoạch hết sức quan trọng, rộng lớn, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.
     Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu, ngay sau Hội nghị, Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện các dự thảo kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trong quá trình này, cần tiếp tục bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chủ trương, chính sách, biện pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với Kế hoạch tài chính quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn; có những giải pháp mang tính đột phá, khả thi cao và sát hợp với thực tế tình hình: Vừa phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phải chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh có thể còn tiếp tục kéo dài, thậm chí nguy hiểm, lan rộng nhanh hơn.
     2. Các quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương
     Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến để hoàn thiện và quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII. Theo đó, các quy chế, quy định mới đã bám sát Điều lệ Đảng, kế thừa những nội dung cốt lõi của các quy chế, quy định của các khóa trước; đồng thời bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với thực tế tình hình nhiệm kỳ khóa XIII.
     Về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, nội dung bổ sung, sửa đổi không nhiều, nhưng rất quan trọng liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (bao gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư), của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, và về chế độ làm việc, phương pháp công tác.
     Về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm Trung ương khóa XIII, quy định rõ hơn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Ủy ban, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban; và về mối quan hệ công tác với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban chỉ đạo của Trung ương...
     Về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, những nội dung mới chủ yếu tập trung vào một số vấn đề để làm tốt hơn công tác đảng viên như: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; việc lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp uỷ; sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên; tổ chức cơ quan kiểm tra; khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên; đảng đoàn và ban cán sự đảng...
     Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nội dung sửa đổi, bổ sung trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI đã thể chế, cụ thể hóa các nội dung đã được Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII kết luận tại Nghị quyết số 53-NQ/TW; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; và bổ sung nhiều quy định cụ thể khác liên quan đến các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, có tính bản chất, phổ biến hoặc còn thiếu,... nhằm phát huy đầy đủ, đúng đắn hơn nữa chức năng kiểm tra, giám sát của Đảng.
     3. Về công tác cán bộ
     Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và thống nhất cao về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 để trình Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
     Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
     Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật một số đồng chí cán bộ[1].
     4. Một số công việc quan trọng khác
     Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thảo luận Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã chỉ đạo giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cùng một số nội dung quan trọng khác.
     Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy kết quả quan trọng đã đạt được của năm 2020 và những tháng đầu năm 2021; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
     Nhằm lan tỏa những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:
     Một là, thông tin, tuyên truyền các nội dung chủ yếu của Hội nghị, trong đó nhấn mạnh: Những nội dung được Trung ương đưa ra xem xét, quyết định tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, là một bước cụ thể hóa sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
     Hai là, thông tin, tuyên truyền đậm nét bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
     Ba là, tuyên truyền, quán triệt để cấp ủy đảng các cấp tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó nhấn mạnh, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết.
 

 [1] Đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020, 2020 - 2025.

 
Nguồn: https://tuyengiaotiengiang.vn/
 
II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG TỈNH
 
     Ngày 10/7/2021, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành tổ chức Lễ phát động trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Theo báo cáo, thời gian qua Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn cung vắc xin Covid-19, đến nay nước ta đã được cam kết, viện trợ, ký hợp đồng cung ứng trên 100 triệu liều vắc xin trong năm 2021, tiến tới đạt 150 triệu liều để tạo miễn dịch cộng đồng; hiện cả nước đã thực hiện tiêm chủng được 4 triệu liều vắc xin. Tại buổi lễ, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã phát động triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 với mục tiêu từ tháng 7/2021 đến năm 2022 sẽ thực hiện tiêm chủng cho khoảng 70% dân số Việt Nam để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng, thực hiện tốt phương châm “tiêm đến đâu an toàn đến đó, không để lãng phí 1 liều vắc xin nào”.Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp, quyết tâm của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết và đưa đất nước trở lại bình thường để phát triển theo mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế là nòng cốt, phối hợp với các bộ, ngành, lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương tổ chức tiêm khoa học, đúng quy trình; các đơn vị cần xây dựng tốt kịch bản bảo quản, vận chuyển, phân phối, triển khai tiêm chủng đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, an toàn. Thủ tướng Chính phủ cũng kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ và trách nhiệm cộng đồng của toàn thể Nhân dân để chiến thắng dịch bệnh; đồng thời trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 mỗi người sau khi tiêm không được chủ quan mà vẫn cần thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng, chống dịch.
     Ngày 16 và 17/7/2021, đã diễn ra kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Vào đầu phiên họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp. Trong các phiên thảo luận tại tổ đã có tổng số 57 lượt ý kiến phát biểu thảo luận về các lĩnh vực; có 11 phiếu chất vấn của đại biểu, tổ đại biểu; có 08 nội dung đề nghị giải trình, làm rõ tại kỳ họp; các ý kiến phát biểu thảo luận đều thể hiện sự nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, tập trung và có tính xây dựng cao. Tiếp đó, kỳ họp tổ chức hoạt động chất vấn đối với thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; kỳ họp đã nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm như: về nguyên nhân giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2021 còn đạt thấp; giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Lạng Sơn; sự liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân trong việc phát triển vùng trồng Thạch đen; những hạn chế trong triển khai sản phẩm OCOP; giải pháp, biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; các biện pháp khắc phục nợ đọng thuế; tác động ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025;… Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 15 nghị quyết quan trọng. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nhận định: Trong 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tái phát và lây lan diện rộng nhưng chúng ta đã thực hiện tốt mục tiêu kép; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, dịch bệnh được kiểm soát tốt với những biện pháp kịp thời, tạo được sự tin tưởng trong Nhân dân, lan tỏa được tinh thần đoàn kết cao của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,72% so với cùng kỳ, sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp cơ bản đạt tiến độ kế hoạch; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách vượt tiến độ kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục duy trì có hiệu quả,... Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong các nghị quyết của Tỉnh ủy; của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào 03 nội dung chủ yếu: Tiếp tục xác định thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cần tăng cường giám sát hiệu quả, chất lượng và kịp thời hơn nữa việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, bám sát các mục tiêu mà nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã đề ra; Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức; ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
     Ngày 16/7/2021, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào HMTN giai đoạn 2016 -2020 và khai mạc Hành trình đỏ năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh; Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Ban Tổ chức Hành trình đỏ Quốc gia năm 2021 cùng 60 tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào HMTN và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tình nguyện viên tham dự.Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao phong trào HMTN của tỉnh đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng chí đề nghị mỗi tập thể, cá nhân cần tham gia hiến máu, vận động hiến máu vì một cộng đồng khỏe mạnh, luôn đủ máu cho cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của phong trào HMTN. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các cấp cũng cần tổ chức tốt các điểm hiến máu và hiến máu thường xuyên.Hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển bền vững.Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể, đơn vị, cá nhân hiến máu tiêu biểu đã chia sẻ các kiến thức về HMTN, kinh nghiệm công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia HMTN. Nhân dịp này, đã có 60 tập thể, cá nhân (18 tập thể, 2 gia đình và 40 cá nhân) được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN giai đoạn 2016 -2020.
     Ngày 20/7/2021, tại huyện Chi Lăng, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ ra quân phát triển kinh tế số tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Tham dự có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel cùng một số đơn vị phát triển kinh tế số. Phát biểu tại buổi Lễ ra quân, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh luôn nhận thức sâu sắc phát triển kinh tế số trong thời điểm hiện nay là cơ hội lớn để Lạng Sơn phát triển, quyết tâm hành động, cùng với cả nước bước vào một kỷ nguyên mới là kỷ nguyên số. Tỉnh Lạng Sơn xác định và lựa chọn phương án phát triển kinh tế số từ việc nhỏ nhất nhưng có tính bao trùm, đại diện, phổ quát nhất để có những kinh nghiệm quý, bài học hay trong quá trình chuyển đổi số tổng thể và toàn diện. Đồng chí trân trọng đề nghị các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm giúp đỡ tỉnh Lạng Sơn trong quá trình triển khai phát triển kinh tế số. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thời gian tới cần nâng cao nhận thức và quyết tâm thực hiện quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tạo nên một khí thế chung trong triển khai thực hiện; bố trí các nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số một cách đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; tích cực nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ công nghệ số để áp dụng vào thực tiễn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phục vụ hiệu quả cho tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Viettel Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh, bố trí tối đa lực lượng đến địa bàn triển khai phát triển kinh tế số, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình tạo cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn các hộ gia đình mua và bán sản phẩm trên cửa hàng số./.
Tin tổng hợp
 
 
TOÀN ĐẢNG LÀM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, TRƯỚC HẾT LÀ BÍ THƯ, CẤP UỶ
 
     (ĐCSVN) - Công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả mọi đảng viên, đòi hỏi mọi đảng viên phải coi trọng học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn để có những ý kiến đóng góp xây dựng đường lối, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ và nhất là trực tiếp góp phần hình thành các nghị quyết lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở.
 
 
Ảnh minh họa (Nguồn: Báo An Giang)
 
     Trước khi bàn về phương châm, nguyên tắc hãy bắt đầu từ quan niệm về công tác tư tưởng. Con người có nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. Để thoả mãn nhu cầu vật chất, con người tổ chức các quá trình sản xuất vật chất.Để thoả mãn nhu cầu tinh thần, con người cũng có quá trình sản xuất ra các sản phẩm tinh thần. Khi xã hội loài người phân chia thành các giai cấp, giữa các giai cấp đối kháng nhau về lợi ích căn bản cũng nảy sinh nhu cầu sản xuất ra Hệ tư tưởng riêng để phản ánh, luận chứng cho địa vị và bảo vệ lợi ích giai cấp, chống lại giai cấp đối kháng.
Quá trình sản xuất và truyền bá hệ tư tưởng làm xuất hiện các quan hệ tư tưởng tức là các quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất và truyền bá Hệ tư tưởng.Quá trình sản xuất hệ tư tưởng là quá trình hình thành và phát triển hệ thống quan điểm lý luận. Quá trình tái sản xuất hệ tư tưởng là quá trình truyền bá hệ tư tưởng, quá trình biến hệ tư tưởng thành sức mạnh vật chất, thành hành động của con người là quá trình “vật chất hoá” hệ tư tưởng. Quá trình tư tưởng còn bao gồm cả quá trình bảo quản, lưu giữ các giá trị tư tưởng.
     Trong lịch sử loài người, những giai cấp có hệ tư tưởng thông qua đội ngũ các nhà tư tưởng và hệ thống các thiết chế tư tưởng luôn tìm mọi cách tác động, chi phối các quan hệ tư tưởng và các quá trình tư tưởng của giai cấp mình thành hệ tư tưởng thống trị trong đời sống tinh thần xã hội thúc đẩy mọi thành viên trong xã hội hành động xây dựng và bảo vệ chế độ chính trị.
     Trong lịch sử nhân loại, khi xuất hiện giai cấp đối kháng thì cũng diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp.Nhưng không phải bất kỳ cuộc đấu tranh giai cấp nào cũng xuất hiện Đảng chính trị. Chỉ đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản mà kết cục của cuộc đấu tranh này là giải phóng giai cấp - xoá bỏ giai cấp đối kháng - xoá bỏ áp bức bóc lột, giải phóng xã hội - xoá bỏ bất công, giải phóng con người, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Do tính chất triệt để mà hai giai cấp đối kháng này đòi hỏi phải có Bộ tham mưu chính trị, Lãnh tụ chính trị tập thể của giai cấp mình tức là Đảng chính trị. Do đó công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính Đảng nhằm hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng hành động đạt mục tiêu của chủ thể hệ tư tưởng.
     Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Do đó lãnh đạo tư tưởng là một phương thức lãnh đạo rất quan trọng của Đảng. Từ đây chúng ta có thể nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn quan niệm về công tác tư tưởng của Đảng. Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, công tác tư tưởng có nhiệm vụ trực tiếp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Công tác tư tưởng cùng với công tác tổ chức góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Hoạt động tư tưởng của Đảng nhằm bảo vệ, phát triển sáng tạo, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng đông đảo nhằm đem lại cho họ sự giác ngộ về thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, biến nó thành niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, thành nguyên tắc đạo đức, tình cảm cách mạng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong từng thời kỳ đi tới thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công tác tư tưởng là hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng - “Là linh hồn của mọi công tác của Đảng”[1]. Chủ thể công tác tư tưởng là toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị. Do đó nguyên tắc chung chỉ đạo hoạt động tư tưởng của chủ thể là: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, của các Bí thư, cấp uỷ Đảng”[2]. Chủ thể công tác tư tưởng bao gồm: Toàn thể đảng viên của Đảng, đội ngũ cán bộ tư tưởng chuyên trách, bí thư, cấp uỷ.
     Công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả mọi đảng viên, đòi hỏi mọi đảng viên phải coi trọng học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn để có những ý kiến đóng góp xây dựng đường lối chính sách của Đảng trong từng thời kỳ và nhất là trực tiếp góp phần hình thành các nghị quyết lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở. Mọi đảng viên tích cực học tập quán triệt cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, các nghị quyết của tổ chức Đảng mà mình sinh hoạt, chủ động tuyên truyền, cổ vũ, động viên quần chúng đồng thuận, tích cực tự giác thực hiện. Mọi đảng viên phải tự giáo dục, rèn luyện bản thân và nêu gương như Bác Hồ dạy: “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Điều lệ Đảng do Đại hội XI thông qua, trong Điều 2 Chương I: Đảng viên, quy định đảng viên có 4 nhiệm vụ thì cả 4 nhiệm vụ này đều xác định đảng viên phải làm công tác tư tưởng trên 2 phương diện: Tự học tập, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tuyên truyền giáo dục quần chúng làm gương cho quần chúng noi theo.
     Công tác tư tưởng là một khoa học và nghệ thuật
     Tiến hành công tác tư tưởng nhằm phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng cơ sở khoa học thực tiễn để hình thành cương lĩnh, đường lối chính sách trong từng thời kỳ. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh đường lối chính sách của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm đem lại cho họ sự giác ngộ về thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, biến nó thành niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, thành nguyên tắc đạo đức, tình cảm cách mạng. Cổ vũ, động viên tính tích cực, tự giác sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Công tác tư tưởng góp phần quan trọng vào việc hình thành thượng tầng kiến trúc mới về mặt hình thái ý thức. Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức lối sống và nhân cách. Với tất cả những nội dung cơ bản trên, công tác tư tưởng là một khoa học, nghệ thuật, do đó, phải có đội ngũ cán bộ tư tưởng chuyên trách có bản lĩnh, được đào tạo bài bản, có trình độ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, cổ động, báo chí xuất bản, văn nghệ, khoa học công nghệ, môi trường, giáo dục đào tạo, dạy nghề và một số lĩnh vực xã hội khác. Đội ngũ cán bộ tư tưởng chuyên trách này là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo của Đảng. Lịch sử 91 năm qua của cách mạng Việt Nam, các thế hệ cán bộ tư tưởng chuyên trách đã phát triển theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng với những cống hiến xuất sắc và những bước trưởng thành vượt bậc.
     Ngày nay, những chiến sỹ trên mặt trận quan trọng hàng đầu này từ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận, các báo cáo viên – tuyên truyền viên, đội ngũ báo chí, xuất bản, phát hành, đội ngũ các nhà văn hoá, văn nghệ sỹ luôn kiên định vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình, có mặt ở những mũi nhọn, của sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới, thực hiện đường lối Đại hội XIII chúng ta cần xây dựng, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, các thiết chế công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo nhất là đổi mới quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ tư tưởng và bồi dưỡng có hiệu quả đội ngũ các cán bộ tư tưởng đương chức và cùng xây dựng, bổ sung một số chính sách, cơ chế tạo động lực mạnh cho đội ngũ các chiến sỹ tư tưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
     Toàn Đảng làm công tác tư tưởng nhưng trước hết là bí thư, cấp uỷ đảng.
     Toàn Đảng làm công tác tư tưởng vừa là phương châm chỉ đạo vừa là nguyên tắc hành động khi tiến hành công tác tư tưởng. Toàn Đảng làm công tác tư tưởng trước hết là bí thư, cấp uỷ. Bí thư, cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tư tưởng giữ vai trò quyết định thắng lợi trên mặt trận tư tưởng.
    Để lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tư tưởng, trước hết như Tổng Bí thư Trường Chinh đã viết: “Các cấp, các ngành cần nâng cao trình độ lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tư tưởng và xem công tác tư tưởng là then chốt để hoàn thành tốt mọi mặt công tác. Tôi đề nghị từ nay những chỉ thị, nghị quyết của Đảng cần nêu rõ vấn đề lãnh đạo tư tưởng trong khi hoàn thành nhiệm vụ và trong chương trình nghị sự của các cấp uỷ công tác tư tưởng phải có một vị trí xứng đáng. Các báo cáo của cấp uỷ dưới gửi lên cấp trên hoặc của các ngành gửi cho cấp uỷ, nói chung không nên thiếu phần nói về công tác tư tưởng trong quá trình vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và của Nhà nước. Trong kế hoạch công tác của các cấp uỷ, các ngành cũng cần nêu rõ công tác tư tưởng”.[3]
     Định kỳ các cấp uỷ thực hiện chế độ nghe báo cáo, phân tích tình hình tư tưởng, các tình huống tư tưởng ở những mũi nhọn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để kịp thời định hướng tư tưởng, chỉ đạo xử lý các điểm nóng tư tưởng.
Định kỳ các đồng chí thường vụ cấp uỷ có kế hoạch xuống cơ sở tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.
     Mỗi nhiệm kỳ cấp uỷ Đảng các cấp cần có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tư tưởng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình. Trong đó có chủ trương củng cố kiện toàn các cơ quan, các thiết chế làm công tác tư tưởng và quyết định chương trình đào tạo mới và bồi dưỡng lực lượng cán bộ tư tưởng chuyên trách.
     “Trong lịch sử Đảng ta, từ ngày thành lập đến nay các đồng chí Tổng Bí thư đều trực tiếp chỉ đạo công tác tư tưởng. Đó là một trong những nét đặc sắc trong truyền thống 70 năm của công tác tư tưởng – văn hoá, đồng thời là vinh dự của ngành”… “Thật vinh dự cho thế hệ chúng ta khi được kế tục sự nghiệp vẻ vang của các bậc tiền bối mà vị tổng chỉ huy là Bác Hồ kính yêu và đội ngũ chiến sỹ tiên phong là những học trò xuất sắc của Người. Đó là các đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn – những nhà chiến lược đồng thời cũng là những nhà tư tưởng lớn của Đảng. Đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà kinh tế đồng thời cũng là nhà lãnh đạo tư tưởng, nhà văn hoá tiêu biểu. Đồng chí Lê Đức Thọ vừa là nhà tổ chức vừa là nhà lãnh đạo tư tưởng… Rồi các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và nhiều cán bộ ưu tú khác của Đảng cũng đều là những cán bộ tư tưởng xuất sắc của Đảng”.[4]
     Tư tưởng có những quy luật riêng; để nhận thức rõ sự vật, hiện tượng phải có lý trí để hành động phải có tình cảm. “Công tác tư tưởng là công tác tinh vi nhất vì nó đụng đến tâm tư tình cảm của con người, nó nắm được mạch sống của xã hội và có khả năng phát huy tính tự giác, tính tích cực, chủ động và óc sáng tạo của quần chúng để hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng đề ra. Mỗi cơ quan lãnh đạo của Đảng cần đi sâu nghiên cứu vấn đề lãnh đạo tư tưởng, dùng công tác tư tưởng làm đòn bẩy để đẩy mạnh mọi mặt công tác khác”.[5]
     Để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, Đảng ta đã xác định một số phương châm, nguyên tắc như nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học, nguyên tắc công tác tư tưởng gắn với cuộc sống, và một số phương châm công tác tư tưởng như công tác tư tưởng phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị với phong trào cách mạng của quần chúng, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống; kết hợp chặt chẽ nội dung giáo dục ba mặt: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối chính sách của Đảng; Kiến thức khoa học xã hội và khoa học tự nhiên; Phẩm chất và đạo đức cách mạng. Kết hợp giáo dục lý luận quan điểm cơ bản với giáo dục tình hình nhiệm vụ trước mắt; kết hợp giáo dục tư tưởng trong học tập với việc rèn luyện trong thực tiễn cách mạng; kết hợp công tác tư tưởng trong Đảng với công tác tư tưởng ngoài xã hội… nhưng trước hết phải quán triệt sâu sắc và nghiêm túc thực hiện phương châm nguyên tắc bao trùm: Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trước hết là bí thư, cấp uỷ./.
 
[1] Trường Chinh – Công tác Tư tưởng của Đảng. Nxb. Sự thật. Hà Nội 1962 – Trang 26
[2] 70 năm công tác Tư tưởng – Văn hoá của Đảng – Truyền thống vẻ vang, trách nhiệm to lớn. Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội 2000 – Trang 35
[3] Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương: 70 năm công tác Tư tưởng – Văn hoá của Đảng. Truyền thống vẻ vang trách nhiệm to lớn. Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội 2000. Trang 20-21.
[4] Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương: 70 năm công tác Tư tưởng – Văn hoá của Đảng. Truyền thống vẻ vang trách nhiệm to lớn. Nxb. Chính trị quốc gia. Trang 35
[5] Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương: 70 năm công tác Tư tưởng – Văn hoá của Đảng. Truyền thống vẻ vang trách nhiệm to lớn. Nxb. Chính trị quốc gia. Trang 21
 
Nguồn: dangcongsan.vn

Tin liên quan