Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

22-11-2022 00:20

     Để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, ban hành kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

 
 
Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức một kỳ sinh hoạt chuyên đề
 
     Ngay từ đầu năm, chi bộ đã kịp thời ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác trọng tâm năm 2022, trong đó xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký mô hình điển hình tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Tổ chức 06 kỳ sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và học tập, làm theo Bác theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, kế hoạch chi bộ đã đề ra. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng mô hình “Dân Vận khéo” và toàn tỉnh có 4.198 mô hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chi bộ đã đăng ký, triển khai thực hiện mô hình tập thể chi bộ lãnh đạo đảng viên tham mưu giải pháp, sáng kiến đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, kết quả có 02 sáng kiến đề xuất được vận dụng triển khai thực hiện.
     Tại chương trình tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hoàng Duy Thuỷ, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh uỷ 

Tin liên quan