Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Xây dựng Đảng – Đảng bộ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

12-12-2019 16:21

     1. Một vài nhận thức về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
     Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Người về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam và những giá trị đạo đức, tác phong của cá nhân. Đó là sự đúc kết từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và là kết quả của sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong đó, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
     Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc và vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về việc khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, Nhân dân đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp cách mạng. Người chỉ ra rằng: “Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ”[1]. Theo Người, “nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng… Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”[2]. Tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân.
    Muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Hồ Chí Minh khẳng định “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”[3].
     Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân. Hồ chí Minh chỉ rõ tôn trọng Nhân dân có nhiều cách, “không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép mà đủ. Không được phung phí nhân lực vật lực của dân, Khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân”[4].
     - Về phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm.
Phát huy dân chủ là phát huy trí tuệ, tài năng của dân. Bởi vì, “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”[5]. Muốn vậy, thì phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để lãnh đạo dân. Theo Hồ Chí Minh “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”[6].
     - Về chăm lo đời sống Nhân dân. Quá trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh là vì con người, vì dân tộc Việt Nam và cụ thể là vì người dân Việt Nam. Đây trở thành mục tiêu và động lực trong mọi hoạt động, lúc khó khăn, cũng như khi có chính quyền. Vì vậy, Bác đã chỉ ra muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay: 1. Làm cho dân có ăn; 2. Làm cho dân có mặc; 3. Làm cho dân có chỗ ở; 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập”[7].
     2.Thực trạng và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân tại chi bộ Xây dựng Đảng
     Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn đảng bộ đã có phong trào học tập rộng rãi và ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Chi bộ Xây dựng Đảng đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 359-KH/ĐU, ngày 28/02/2019 của Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện tại chi bộ thể hiện như sau:
Ngay từ đầu năm, chi bộ đã tham gia học tập, nghiên cứu nội dung và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó mỗi đảng viên trong chi bộ xác định được rõ hơn vai trò và trách nhiệm của bản thân trong công việc và trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày. Nâng cao được nhận thức về tinh thần tôn trọng Nhân dân, tin tưởng Nhân dân, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong mọi nhiệm vụ và hết lòng phụng sự Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.
     Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, theo đó, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân được làm rõ và gắn cụ thể vào chi bộ xây dựng Đảng. Trong đó, có xác định những nội dung cơ bản như: Nhân dân là ai, Nhân dân của đảng viên chi bộ xây dựng Đảng bao gồm những ai, tôn trọng Nhân dân là gì, làm thể nào để phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của Nhân dân… Từ đó, mỗi đảng viên xác định rõ hơn gắn với nhiệm vụ của một đảng viên và một người giảng viên.
     Thực hiện học tập và làm theo Bác, mỗi đảng viên trong chi bộ xây dựng Đảng xác định rõ tư tưởng và quan điểm trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối với học viên và đối với quần chúng Nhân dân ở nơi cư trú. Tôn trọng Nhân dân đối với đảng viên trong chi bộ xây dựng Đảng đó chính là việc mỗi giảng viên phải luôn tôn trọng đồng chí, đồng nghiệp, trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị và học hỏi. Luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến học viên trong quá trình làm việc, và chân thành, cởi mở, hòa đồng với quần chúng ở nơi cư trú…
     Nội dung phát huy dân chủ được đảng viên chi bộ thực hiện tốt. Trong các kỳ sinh hoạt, chi bộ luôn nêu cao tinh thần phát huy trí tuệ tập thể, tạo môi trường dân chủ cho đảng viên được phát biểu ý kiến. Những vấn đề chưa rõ, còn nhiều ý kiến thắc mắc được thảo luận công khai và được bí thư chi bộ giải đáp, kết luận rõ ràng, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong chi bộ. Đồng thời, trong mối quan hệ với học viên, giảng viên khoa xây dựng Đảng luôn có tinh thần khiêm tốn học hỏi, tạo điều kiện cho học viên được phát biểu ý kiến, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học viên và học hỏi được những kiến thức bổ ích từ học viên.
     Công tác chăm lo đời sống của Nhân dân được được đảng viên trong chi bộ thấm nhuần theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong công tác chuyên môn như giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và mọi hoạt động đã hướng tới lợi ích của nhân dân như chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần. Trong chi bộ thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đến cán bộ, giảng viên, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên. Cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn của cán bộ, giảng viên và quần chúng Nhân dân ở địa phương.
    Với sự nghiêm túc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ xây dựng Đảng đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Trong thời gian tiếp theo, để nâng cao hiệu quả việc thực hiện xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân, chi bộ xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:
     Một là, tiếp tục quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về tư tưởng "dân làm gốc"; tiếp tục thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân trong chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường và xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
    Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực, chủ động, trong xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân. Thực hiện nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ và trong Nhân dân, làm gương để Nhân dân noi theo; tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm và chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
     Ba là, chú ý xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả đối với mọi đảng viên. Kiên quyết chống độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, của học viên và quần chúng Nhân dân ở cơ sở.
    Bốn là, thực hiện nghiêm túc các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ. Làm gương và giúp đỡ Nhân dân thực hiện xóa đói, giảm nghèo ở địa phương và trong cộng đồng. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động Nhân dân tham gia, phát huy vai trò của Nhân dân trong mọi phong trào.
 
 
Tập thể Chi bộ Xây dựng Đảng - Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn

 

Nguyễn Thị Hương, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.286.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.64-65.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.333.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.458.
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.335.
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.432.

[7] Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.175. 

Tin liên quan