Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

12-05-2020 09:31

    Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Căn cứ Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ đã tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong cơ quan nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan; hằng năm, kiểm điểm tập thể, cá nhân nghiêm túc, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. Sau kiểm điểm, chi bộ xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế và tổ chức cho đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức; toàn thể đảng viên, công chức cơ quan chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề hằng năm. Đăng ký những nội dung đột phá toàn khóa và hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan; ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của Chi bộ, của mỗi tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên.
     Cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngàỵ 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của công chức, đảng viên tại cơ quan; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 04/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện không tổ chức mời khách ăn “bữa phụ” trước tiệc cưới. Ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí cấp ủy viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 1877 QĐ/TU, ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy và Quy định số 11-QĐ/ĐUK, ngày 16/8/2019 của Đảng ủy Khối về trách nhiệm nêu gương.
    Việc thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực góp phần vào thành tích chung của Chi bộ; được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen chi bộ hoàn thành xuất sắc tiêu biểu các năm 2015, 2016, 2017, 2018; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen chi bộ hoàn thành xuất sắc tiêu biểu 5 năm liên tục (2013 - 2017).
  
 
Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ
trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
     Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xác định tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bảo đảm đồng bộ, toàn diện, kiên quyết, kiên trì, thường xuyên; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp, trong đó cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, các bộ phận chuyên môn là nòng cốt. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò cấp ủy trong thực hiện tự phê bình và phê bình; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác.
      Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng việc làm theo và nêu gương, nhất là đối với cán bộ chủ chốt của cơ quan gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Thường xuyên bám sát nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên theo chủ đề từng giai đoạn, từng năm để triển khai thực hiện trong Chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá hằng năm và giải quyết các vấn đềbức xúc, nổi cộm ở cơ quan. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, cách thức thực hành sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên làm theo Bác bằng hành động thiết thực trong công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Nguyễn Đức Luận, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tin liên quan