XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG

Nhận diện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp

10-02-2022 16:43

     (TG) - Ngay sau khi Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, trên không gian mạng, các diễn đàn, tài khoản cá nhân, hội - nhóm kín và cả công khai trên các nền tảng mạng xã hội lại như “nấm độc mọc sau mưa” những luận điệu sai trái, phản động của những kẻ cơ hội chính trị và các thế lực thù địch khi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

 
Ảnh minh họa
     NHẬN DIỆN NHỮNG “LUỒNG GIÓ ĐỘC”
     Không khó để nhận diện âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Âm mưu thâm độc của những kẻ cơ hội chính trị và các thế lực thù địch không ngoài mục đích xấu xa là nhằm tách sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, làm cho Đoàn không còn là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; trước mắt, là làm cho đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII mất phương hướng chính trị khi chuẩn bị và tiến hành thảo luận các Báo cáo chính trị trình đại hội các cấp cũng như công tác chuẩn bị nhân sự cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn… Đây là những “luồng gió độc” với âm mưu làm cho Đoàn là tổ chức chính trị dần dần xa rời sự lãnh đạo của  Đảng, độc lập, thậm chí đối lập với Đảng.
     Thủ đoạn quen thuộc của chúng là liên tục tung ra các luận điệu xuyên tạc  khi đưa ra “cái gọi là”: Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một trong 44 thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên chỉ chịu sự “lãnh đạo” chung của Mặt trận và thực hiện vai trò, chức năng do điều 9 Hiến pháp đã hiến định, nhất là chức năng phản biện xã hội; hay Đảng lãnh đạo Đoàn làm mất đi tính năng động, sáng tạo, trẻ trung của tổ chức Đoàn; hoặc Đại hội Đoàn các cấp phải tự do lựa chọn “khẩu vị riêng”, tự do lựa chọn con đường, không bị dẫn dắt, phụ thuộc bởi lực lượng chính trị nào. Nguy hiểm hơn, chúng tung ra khẩu hiệu “Đại hội Đoàn để Đoàn cử, Đoàn bầu” nhân sự cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn giữa hai kỳ Đại hội…
     KHÔNG THỂ BUÔNG LỎNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
     Đảng lãnh đạo Đoàn nói chung, lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là vấn đề có tính nguyên tắc “bất di, bất dịch”. Việc tổ chức và lãnh đạo Đoàn Thanh niên được Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng ta đặt ra từ rất sớm. Trong Bài nói tại Lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) ngày 25/3/1966, đăng Báo Nhân dân, số 4372, ngày 26/3/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Năm 1925, Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí thành lập, nhằm chuẩn bị điều kiện để tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, Hội đã lo đến việc tổ chức và lãnh đạo đoàn thể riêng của thanh niên cách mạng. Hội đã chọn tám em Việt kiều ở Xiêm đưa sang Quảng Châu để bồi dưỡng thành hạt nhân của Đoàn Thanh niên sau này. Trong số các em đó có Lý Tự Trọng, về sau là đoàn viên đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản nước ta, cũng là người cộng sản đã oanh liệt đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng”(1). Vì vậy, nhiệm vụ cần kíp của cách mạng, ngay sau khi Đảng ta ra đời, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn, với ý nghĩa đó, ngày 26 tháng 3 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
     Thấu triệt và vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh, trong các văn kiện của Đảng, Đảng ta luôn nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp và bảo đảm cho sự vững mạnh của Đoàn. Quyết nghị của Ban Bí thư số 25-QN/TW, ngày 19/10/1955 về việc đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động và kế hoạch xây dựng Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đã chỉ rõ nguyên tắc: “Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam công tác dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Đảng cần coi trọng việc lãnh đạo Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là bảo đảm vững chắc nhất để Đoàn Thanh niên Lao động phát triển tổ chức được vững mạnh và công tác được thắng lợi”(2). Chấp hành vô điều kiện sự lãnh đạo đó là trách nhiệm Đoàn là nguyên tắc “bất di bất dịch”: “Đoàn Thanh niên Lao động phải là người chấp hành trung thành và kiên quyết những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đoàn kết, lôi cuốn đông đảo thanh niên để thực hiện nhiệm vụ của Đảng đề ra, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam là trường học đào tạo, giáo dục thanh niên trở thành nguồn bổ sung lực lượng mới trẻ cho Đảng, cho các tổ chức của giai cấp công nhân và của Nhà nước”(3).
 
 
Ảnh minh họa
 
     Bước sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta có sự phát triển và hoàn thiện tư duy về công tác thanh niên, về công tác xây dựng Đoàn. Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), ngày 17/7/2008, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, coi nhiệm vụ xây dựng Đoàn vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”(4). Việc Đảng lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục được quy định tại Điều 44, Chương X, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam như sau: “1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 2. Cấp uỷ đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức đoàn cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ”. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn còn được hiến định ở Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2013).
Đặc biệt, trước thềm đại hội đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, một lần nữa khẳng định không khi nào, chưa bao giờ Đảng ta buông lỏng sự lãnh đạo đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung, lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 nói riêng.
Lịch sử ra đời, cống hiến, trưởng thành và chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng trong hơn 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn chấp hành sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng - đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật “sống còn” đối với sự tồn tại và trưởng thành của Đoàn. Theo đó, hơn bao giờ hết và không thể khác, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII theo tinh thần Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư không chỉ là vấn đề cấp bách trước mắt, còn là vấn đề chiến lược lâu dài.
     MỘT SỐ GIẢI PHÁP
     Để nhận diện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các cơ quan chức năng của Trung ương Đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Viện nghiên cứu Thanh niên tiếp tục nghiên cứu nhận diện đúng, trúng và cung cấp đầy đủ những luận cứ khoa học, sắc bén để phòng, chống có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn đã, đang và sẽ phát sinh để tiếp tục phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cả trước, trong và sau đại hội. Hệ thống báo chí, truyền thông của các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền sâu, rộng, liên tục với tần xuất ngày càng tăng Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư đến mọi tổ chức đoàn và đoàn viên.
     Các cấp ủy Đảng nâng cao nhận thức về tính cấp thiết phải quán triệt và thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư, coi đây là một trong những trọng tâm lãnh đạo năm 2022 với những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; gắn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TW với Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
     Các cấp bộ Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 bằng những nội dung phong phú, hình thức lôi cuốn và phù hợp để Chỉ thị thấm sâu vào cán bộ, đoàn viên, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt và cán bộ Đoàn chuyên trách.
     Các tổ chức Đoàn cần thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng cùng cấp về công tác chuẩn bị và tiến hành hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời, chủ động tham mưu đúng và trúng cho chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng những chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này hiệu quả.
     Trung uơng Đoàn cần tăng cường phối hợp với các lực lượng chuyên trách của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Ban Chỉ đạo 35 trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương chủ động phát hiện, bóc gỡ những bài viết tán phát trên mạng xã hội, internet có nội dung phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
     Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã thành công hết sức tốt đẹp là cơ sở, là động lực tinh thần to lớn chẳng những là để toàn Đoàn thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư, mà còn tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Đoàn - Nhân tố quyết định đến sự trưởng thành và mọi thắng lợi của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 là cách tốt nhất để đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với sự kiện trọng đại của toàn Đoàn năm 2022 và những năm tiếp theo./.
-----------------------
 (1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2011, t.15, tr.76
(2), (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2001, t.16, tr.648-649; 610
(4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, H, 2018, t.67, tr.848.
Nguồn: tuyengiao.vn
 

Tin liên quan