XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG

Cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

12-04-2022 10:47

 Theo TS. Nguyễn Văn Quang, chúng ta phải tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đúng đắn của chủ nghĩa Mác — Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong từng giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước là hoàn toàn đúng đắn.

 TS. Nguyễn Văn Quang, Học viện Chính trị Khu vực III.
Tại Hội thảo khoa học: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Thành ủy Đà Nẵng và Học viện Chính trị khu vực III tổ chức mới đây, nhiều đại biểu cho rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là lợi dụng mạng xã hội, nhất là Internet, các thế lực thù địch đã ra sức tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta hòng làm giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Trong các phát biểu này, đáng chú ý là ý kiến của TS. Nguyễn Văn Quang (Học viện Chính trị khu vực III). TS. Nguyễn Văn Quang nhận định: Cùng với quá trình hội nhập sâu rộng, sự phát triển của kinh tế thị trường, internet và mạng xã hội, đặc biệt là sự bất bình đẳng; sự tha hóa biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, những khó khăn của một bộ phận người dân trong xã hội do thiên tai, dịch bệnh gây ra, sự chống phá quyết liệt bằng nhiều hình thức, con đường khác nhau của các thế lực thù địch trong và ngoài nước có thể gây ra những hậu quả khôn lường nếu chúng ta không tạo ra cho mình khả năng miễn dịch mạnh, không có những biện pháp ngăn ngừa kịp thời.
Cũng theo TS. Nguyễn Văn Quang, các thế lực thù địch đã lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để đưa ra ý kiến đòi xét lại những nguyên lý xây dựng Đảng kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin; kích động một số cá nhân, tổ chức để đưa ra những đòi hỏi phi lý, những chương trình hành động có tính mị dân, không đúng chính sách, pháp luật, thiếu tính khả thi, xa rời thực tế; tranh thủ dư luận xã hội với dụng ý xấu, động cơ không lành mạnh, từ đó gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Chúng cũng lợi dụng tình hình đời sống và sản xuất còn một số khó khăn, yếu kém để kích động, lôi kéo một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân không vững vàng về quan điểm, lập trường. Từ đó, ra sức xuyên tạc lịch sử, hạ bệ lãnh tụ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, từ bỏ con đường đi lên xã hội chủ nghĩa chân chính để chấp nhận “chủ nghĩa xã hội nhân đạo, dân chủ” - một biểu hiện của tư tưởng dân túy - cái mà chúng cho là xã hội duy nhất đem lại cuộc sống xứng đáng cho con người; đồng thời với đó là cổ xúy, xúi giục một số người gây rối, chống phá, gây mất ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội...
 
Quang cảnh Hội thảo “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Thành ủy Đà Nẵng và Học viện Chính trị khu vực III tổ chức.
 
Trước những việc làm nguy hiểm đó của các thế lực thù địch, chống đối, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo, có sự nhận diện đúng và biện pháp đối phó. Nói về vấn đề này, TS Nguyễn Văn Quang đưa 5 yêu cầu để đấu tranh, chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái trên.
Trước hết, theo TS. Quang, chúng ta phải tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đúng đắn của chủ nghĩa Mác — Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong từng giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước là hoàn toàn đúng đắn và đem lại sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng – “đó là những thành tựu không thể phủ nhận”, TS. Nguyễn Văn Quang khẳng định.
Thứ hai, phải tăng cường giáo dục, tuyên truyền, quán triệt tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội nhằm đảm bảo về an ninh tư tưởng, tạo ra hệ thống miễn dịch trước sự xâm lấn từ các luồng tư tưởng phi mác xít từ bên ngoài.
Thứ ba, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì Đảng và Nhà nước cần tiếp tục quan tâm tập trung xây dựng hệ thống chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đẩy mạnh phòng chống thiên tai, dịch bệnh với phương châm “tất cả vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”.
Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy Đảng và Nhà nước nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, phải kỷ luật nghiêm những cán bộ thiếu gương mẫu, có lối sống quan liêu, mị dân, cơ hội chủ nghĩa, không đặt lợi ích của quốc gia dân tộc mà chỉ đặt lợi ích cá nhân, vinh thân lên trên.
Thứ năm, thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng, các quy định liên quan đến mạng xã hội; sử dụng hiệu quả internet, mạng xã hội nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội trong và ngoài nước./.
 

Tin liên quan