Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2023.

05-05-2023 14:36

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T5-2023.pdf
2 346-ttg KH trien khai thi hanh Luat dan chu.signed.pdf
3 BIEN BAN HOI NGHI 5 TINH KHU (1).pdf
4 CTr 79 ve thu hien NQ so 28 cua TW Dang.PDF
5 CV tuyen truyen tinh hinh Nga - ucraina.PDF
6 KL so 150 ve tiep tuc thuc hien NQ 18 cua TW Dang.PDF
7 Phu luc. Su khac nhau giua CNTT va chuyen doi so.pdf
8 Thong cao chung chuong trinh gao go dau xuan 2023.pdf
9 Thông báo 3410 cong tac boi thuong GPMT cac du an trong diem tinh Lang Son.PDF

Tin liên quan